<-- Luke 2:35 | Luke 2:37 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 2:36

Luke 2:36 - ܘܚܰܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܢܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܪܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܦ݂ܢܽܘܐܝܺܠ ܡܶܢ ܫܰܒ݂ܛܳܐ ܕ݁ܳܐܫܺܝܪ ܐܳܦ݂ ܗܺܝ ܩܰܫܺܝܫܰܬ݂ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܗ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܘܰܫܒ݂ܰܥ ܫܢܺܝܢ ܥܰܡ ܒ݁ܰܥܠܳܗ ܚܝܳܬ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܬ݂ܽܘܠܽܘܬ݂ܳܗ ܀

Translations

(Etheridge) NOW Chana, [Or, 'Hana.] the prophetess, (was) the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher; she was aged also in her days, and seven years with her husband had lived from her virginity.

(Murdock) And Hanna, a prophetess, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher, she also was aged in days, and, from her maidenhood, had lived seven years with her husband,

(Lamsa) And Hannah the prophetess, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher, was of a great age; and she had lived seven years with her husband from the days of her virginity.

(KJV) And there was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel, of the tribe of Aser: she was of a great age, and had lived with an husband seven years from her virginity;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܚܢܐ ܘܚܰܢܳܐ 2:7335 ܚܢܐ Proper Noun Anna 148 78 62042-02360 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62042-02361 - - - - - - No - - -
ܢܒܝܬܐ ܢܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ 2:12633 ܢܒܐ Noun prophet, prophetess 326 136 62042-02362 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܪܬܗ ܒ݁ܰܪܬ݂ܶܗ 2:3318 ܒܪ Noun utterance, daughter, word 56 43 62042-02363 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܦܢܘܐܝܠ ܕ݁ܰܦ݂ܢܽܘܐܝܺܠ 2:16839 ܦܢܘܐܝܠ Proper Noun Phanuel 450 176 62042-02364 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62042-02365 - - - - - - No - - -
ܫܒܛܐ ܫܰܒ݂ܛܳܐ 2:20490 ܫܒܛܐ Noun rod, sceptre, tribe, magistrates, staff 556 214 62042-02366 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܫܝܪ ܕ݁ܳܐܫܺܝܪ 2:2018 ܐܫܝܪ Proper Noun Asher 31 31 62042-02367 - - - - - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62042-02368 - - - - - - No - - -
ܗܝ ܗܺܝ 2:5009 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62042-02369 Third Feminine Singular - - - No - - -
ܩܫܝܫܬ ܩܰܫܺܝܫܰܬ݂ 2:19145 ܩܫ Noun elder 522 199 62042-023610 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܒܝܘܡܬܗ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܗ 2:8979 ܝܘܡ Noun day 190 92 62042-023611 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-023612 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܘܫܒܥ ܘܰܫܒ݂ܰܥ 2:20508 ܫܒܥ Numeral seven 557 215 62042-023613 - Feminine - - - - No - - -
ܫܢܝܢ ܫܢܺܝܢ 2:22003 ܫܢܬܐ Noun year 588 228 62042-023614 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62042-023615 - - - - - - No - - -
ܒܥܠܗ ܒ݁ܰܥܠܳܗ 2:3067 ܒܥܠ Noun lord, husband, master 51 39 62042-023616 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܚܝܬ ܚܝܳܬ݂ 2:6920 ܚܝܐ Verb live, live, save 139 74 62042-023617 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62042-023618 - - - - - - No - - -
ܒܬܘܠܘܬܗ ܒ݁ܬ݂ܽܘܠܽܘܬ݂ܳܗ 2:3397 ܒܬܠ Noun virginity 57 43 62042-023619 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.