<-- Luke 2:24 | Luke 2:26 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 2:25

Luke 2:25 - ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܚܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܫܡܶܗ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟ݁ܺܐܝܢ ܗ݈ܘܳܐ ܘܙܰܕ݁ܺܝܩ ܘܰܡܣܰܟ݁ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܒ݂ܽܘܝܳܐܶܗ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܀

Translations

(Etheridge) But there was a certain man in Urishlem, whose name was Shemun; and this man was just and righteous, and he had waited for the consolation of Isroel, and the Spirit of Holiness was upon him.

(Murdock) And there was a certain man in Jerusalem, whose name was Simeon. This man was upright and just, and was waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him.

(Lamsa) Now there was a man in Jerusalem, whose name was Simon; and this man was pious and righteous, waiting for the consolation of Israel; and the Holy Spirit was upon him.

(KJV) And, behold, there was a man in Jerusalem, whose name was Simeon; and the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel: and the Holy Ghost was upon him.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܓܒܪܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ 2:3489 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62042-02250 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62042-02251 - - - - - - No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62042-02252 - Masculine - - - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62042-02253 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-02254 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܐܘܪܫܠܡ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ 2:329 ܐܘܪܫܠܡ Proper Noun Jerusalem 8 17 62042-02255 - - - - - - No - - -
ܫܡܗ ܫܡܶܗ 2:21613 ܫܡ Noun name 583 225 62042-02256 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܗܘܐ ܗܘܳܐ 2:5086 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-02257 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܫܡܥܘܢ ܫܶܡܥܽܘܢ 2:21818 ܫܡܥܘܢ Proper Noun Simeon 585 226 62042-02258 - - - - - - No - - -
ܘܓܒܪܐ ܘܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ 2:3496 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62042-02259 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62042-022510 - Masculine Singular - - - No - - -
ܟܐܝܢ ܟ݁ܺܐܝܢ 2:9881 ܟܢ Verb exist, reprove, rebuke, create 210 100 62042-022511 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-022512 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܘܙܕܝܩ ܘܙܰܕ݁ܺܝܩ 2:5533 ܙܕܩ Adjective righteous, just, worthy 110 63 62042-022513 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܘܡܣܟܐ ܘܰܡܣܰܟ݁ܶܐ 2:14326 ܣܟܐ Verb expect, look for 376 151 62042-022514 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-022515 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܒܘܝܐܗ ܠܒ݂ܽܘܝܳܐܶܗ 2:2615 ܒܝܐ Noun comfort, encouragement 37 33 62042-022516 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܝܣܪܝܠ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ 2:704 ܐܝܣܪܐܝܠ Proper Noun Israel 14 20 62042-022517 - - - - - - No - - -
ܘܪܘܚܐ ܘܪܽܘܚܳܐ 2:24686 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62042-022518 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܩܘܕܫܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ 2:18205 ܩܕܫ Noun holiness 493 190 62042-022519 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62042-022520 - - - - - - No - - -
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-022521 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܥܠܘܗܝ ܥܠܰܘܗ݈ܝ 2:15702 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62042-022522 - - - - - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.