<-- Luke 2:17 | Luke 2:19 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 2:18

Luke 2:18 - ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܰܫܡܰܥܘ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪܘ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܡܰܠܶܠ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܪܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And all who heard wondered at those (things) which were told them by the shepherds.

(Murdock) And all that heard, wondered at the things that were told them by the shepherds.

(Lamsa) And all who heard it were amazed at the things which were spoken by the shepherds.

(KJV) And all they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherds.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܠܗܘܢ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ 2:10056 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62042-02180 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܕܫܡܥܘ ܕ݁ܰܫܡܰܥܘ 2:21711 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62042-02181 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܐܬܕܡܪܘ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪܘ 2:4778 ܕܡܪ Verb marvel, amazed 95 56 62042-02182 Third Masculine Plural - Perfect ETHPAEL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62042-02183 - - - - - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62042-02184 - Common Plural - - - No - - -
ܕܐܬܡܠܠ ܕ݁ܶܐܬ݂ܡܰܠܶܠ 2:12019 ܡܠ Verb speak 273 122 62042-02185 Third Feminine Plural - Perfect ETHPAEL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62042-02186 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62042-02187 - - - - - - No - - -
ܪܥܘܬܐ ܪܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ 2:20137 ܪܥܐ Noun shepherd, pastor 546 210 62042-02188 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.