<-- Luke 2:14 | Luke 2:16 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 2:15

Luke 2:15 - ܘܰܗܘܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܙܰܠܘ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܡܰܠܶܠܘ ܪܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ ܚܰܕ݂ ܥܰܡ ܚܰܕ݂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܢܶܪܕ݁ܶܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܒ݂ܶܝܬ݂‌ܠܚܶܡ ܘܢܶܚܙܶܐ ܠܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܰܗܘܳܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܘܕ݁ܰܥ ܠܰܢ ܀

Translations

(Etheridge) And when the angels were gone from them into heaven, the shepherds spake one with another, and said, Let us go unto Beth-lechem, and see the thing which the Lord hath made known to us.

(Murdock) And it was so, that when the angels had gone from them into heaven, the shepherds conferred with one another, and said: Let us go down to Bethlehem, and see this thing which hath occurred, as the Lord hath made known to us.

(Lamsa) And it happened, when the angels departed from them and went to heaven, the shepherds spoke to one another, saying, Let us go to Bethlehem, and see this thing that has happened, as the Lord has shown to us.

(KJV) And it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, Let us now go even unto Bethlehem, and see this thing which is come to pass, which the Lord hath made known unto us.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܗܘܐ ܘܰܗܘܳܐ 2:5114 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-02150 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܟܕ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ 2:9808 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62042-02151 - - - - - - No - - -
ܐܙܠܘ ܐܶܙܰܠܘ 2:346 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62042-02152 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62042-02153 - - - - - - No - - -
ܠܘܬܗܘܢ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ 2:11139 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62042-02154 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܡܠܐܟܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ 2:11893 ܡܠܐܟܐ Noun messenger, angel 275 123 62042-02155 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܠܫܡܝܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ 2:21652 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 62042-02156 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܡܠܠܘ ܡܰܠܶܠܘ 2:12050 ܡܠ Verb speak 273 122 62042-02157 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܪܥܘܬܐ ܪܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ 2:20137 ܪܥܐ Noun shepherd, pastor 546 210 62042-02158 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62042-02159 - Masculine - - - - No - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62042-021510 - - - - - - No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62042-021511 - Masculine - - - - No - - -
ܘܐܡܪܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ 2:1298 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62042-021512 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܢܪܕܐ ܢܶܪܕ݁ܶܐ 2:19479 ܪܕܐ Verb journey, flow, chastise, instruct, flow, supply 529 201 62042-021513 First Common Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62042-021514 - - - - - - No - - -
ܠܒܝܬ‌ܠܚܡ ܠܒ݂ܶܝܬ݂‌ܠܚܶܡ 2:2673 ܒܝܬ‌ܠܚܡ Proper Noun Bethlehem 43 35 62042-021515 - - - - - - No - - -
ܘܢܚܙܐ ܘܢܶܚܙܶܐ 2:6667 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62042-021516 First Common Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܡܠܬܐ ܠܡܶܠܬ݂ܳܐ 2:12108 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62042-021517 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62042-021518 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܗܘܬ ܕ݁ܰܗܘܳܬ݂ 2:5076 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-021519 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62042-021520 - - - - - - No - - -
ܕܡܪܝܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ 2:12375 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62042-021521 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܘܕܥ ܐܰܘܕ݁ܰܥ 2:8614 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62042-021522 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No - - -
ܠܢ ܠܰܢ 2:10852 ܠ Particle to, for 232 107 62042-021523 - - - - - - No First Common Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.