<-- Luke 24:52 | John 1:1 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 24:53

Luke 24:53 - ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ ܘܰܡܒ݂ܰܪܟ݂ܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܡܺܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) And at all time were they in the temple, praising and blessing Aloha. Amen.

(Murdock) And they were continually in the temple, praising and blessing God. Amen.

(Lamsa) And they were always in the temple,

(KJV) And were continually in the temple, praising and blessing God. Amen.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܒܟܠܙܒܢ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ 2:5498 ܟܠ Idiom always 216 102 62042-24530 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ 2:727 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62042-24531 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-24532 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܗܝܟܠܐ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ 2:5167 ܗܝܟܠ Noun temple, sanctuary 103 60 62042-24533 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62042-24534 - - - - - - No - - -
ܡܫܒܚܝܢ ܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ 2:20876 ܫܒܚ Denominative praise, glorify, commend 555 214 62042-24535 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܘܡܒܪܟܝܢ ܘܰܡܒ݂ܰܪܟ݂ܺܝܢ 2:2478 ܒܪܟ Verb kneel, bless, bow 56 40 62042-24536 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܠܐܠܗܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ 2:932 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62042-24537 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܡܝܢ ܐܰܡܺܝܢ 2:1109 ܐܡܝܢ Particle Amen, verily 19 23 62042-24538 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.