<-- Luke 18:10 | Luke 18:12 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 18:11

Luke 18:11 - ܘܗܰܘ ܦ݁ܪܺܝܫܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܰܝܢܰܘܗ݈ܝ ܠܢܰܦ݂ܫܶܗ ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܨܰܠܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܘܕ݁ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܚܳܛܽܘܦ݂ܶܐ ܘܥܳܠܽܘܒ݂ܶܐ ܘܓ݂ܰܝܳܪܶܐ ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܗܳܢܳܐ ܡܳܟ݂ܣܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) and, behold, the Pharisha stood (and) within himself these words prayed: Aloha, I thank thee that I am not as the rest of men, rapacious and unjust, and adulterers; nor as this publican.

(Murdock) And the Pharisee stood by himself, and prayed thus: God, I thank thee that I have not been like the rest of men, rapacious, oppressive, and adulterous; nor like this publican.

(Lamsa) And the Pharisee stood by himself, and prayed thus: O God, I thank thee, that I am not like the rest of men, extortioners, grafters, adulterers, and not like this publican.

(KJV) The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee, that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܗܘ ܘܗܰܘ 2:5053 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62042-18110 - Masculine Singular - - - No - - -
ܦܪܝܫܐ ܦ݁ܪܺܝܫܳܐ 2:17281 ܦܪܫ Participle Adjective Pharisee 460 179 62042-18111 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܐܡ ܩܳܐܶܡ 2:18333 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62042-18112 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-18113 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܝܢܘܗܝ ܒ݁ܰܝܢܰܘܗ݈ܝ 2:2651 ܒܝܢܝ Particle between, among 42 35 62042-18114 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܠܢܦܫܗ ܠܢܰܦ݂ܫܶܗ 2:13475 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62042-18115 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܘܗܠܝܢ ܘܗܳܠܶܝܢ 2:5260 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62042-18116 - Common Plural - - - No - - -
ܡܨܠܐ ܡܨܰܠܶܐ 2:17736 ܨܠܐ Verb incline toward, heed, pray 478 185 62042-18117 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-18118 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62042-18119 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܘܕܐ ܡܰܘܕ݁ܶܐ 2:25816 ܝܕܐ Verb confess, thanks, profess, promise 186 91 62042-181110 First Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62042-181111 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62042-181112 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62042-181113 - - - - - - No - - -
ܗܘܝܬ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ 2:5148 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-181114 First Common Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62042-181115 - - - - - - No - - -
ܫܪܟܐ ܫܰܪܟ݁ܳܐ 2:22476 ܫܪܟ Noun residue, rest, remainder 599 231 62042-181116 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܢܫܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ 2:1358 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62042-181117 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܚܛܘܦܐ ܚܳܛܽܘܦ݂ܶܐ 2:6846 ܚܛܦ Adjective ravenous, extortioner, rapacious 138 73 62042-181118 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܥܠܘܒܐ ܘܥܳܠܽܘܒ݂ܶܐ 2:15680 ܥܠܒ Adjective unjust, covetous, avaricious 414 162 62042-181119 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܓܝܪܐ ܘܓ݂ܰܝܳܪܶܐ 2:3647 ܓܪ Noun adulterer 69 47 62042-181120 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62042-181121 - - - - - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62042-181122 - - - - - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62042-181123 - Masculine Singular - - - No - - -
ܡܟܣܐ ܡܳܟ݂ܣܳܐ 2:11720 ܡܟܣܐ Noun tax collector, publican 272 122 62042-181124 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.