<-- Luke 17:5 | Luke 17:7 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 17:6

Luke 17:6 - ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܶܢ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܦ݁ܪܶܕ݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܚܰܪܕ݁ܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܠܬ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܥܰܩ݈ܪ ܘܶܐܬ݂ܢܰܨܒ݁ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܘܡܶܫܬ݁ܡܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) He saith to them, If you had faith as a grain of mustard, you should say to this mulberry tree, Be rooted up and planted in the sea, and it would obey you.

(Murdock) He said to them: If ye had faith like a grain of mustard seed, ye might say to this mulberry-tree, Be thou torn up by the roots, and be thou planted in the sea; and it would obey you.

(Lamsa) He said to them, If you have faith, even as a grain of mustard seed, you could say to this mulberry tree, Be uprooted and planted in the sea; it would obey you.

(KJV) And the Lord said, If ye had faith as a grain of mustard seed, ye might say unto this sycamine tree, Be thou plucked up by the root, and be thou planted in the sea; and it should obey you.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:1241 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62042-17060 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62042-17061 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62042-17062 - - - - - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62042-17063 - - - - - - No - - -
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-17064 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62042-17065 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:1197 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 62042-17066 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62042-17067 - - - - - - No - - -
ܦܪܕܬܐ ܦ݁ܪܶܕ݁ܬ݁ܳܐ 2:17075 ܦܪܕ Noun grain 458 178 62042-17068 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܚܪܕܠܐ ܕ݁ܚܰܪܕ݁ܠܳܐ 2:7599 ܚܪܕܠܐ Noun mustard 156 81 62042-17069 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܡܪܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ 2:23306 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62042-170610 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܝܬܘܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:2702 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-170611 Second Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܬܘܬܐ ܠܬ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:22755 ܬܘܬܐ Noun mulberry 609 236 62042-170612 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62042-170613 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܬܥܩܪ ܕ݁ܶܐܬ݂ܥܰܩ݈ܪ 2:16159 ܥܩܪ Verb uproot 425 167 62042-170614 Second Masculine Singular - Imperative ETHPEAL No - - -
ܘܐܬܢܨܒ ܘܶܐܬ݂ܢܰܨܒ݁ 2:13517 ܢܨܒ Verb plant 347 143 62042-170615 Second Masculine Singular - Imperative ETHPEAL No - - -
ܒܝܡܐ ܒ݁ܝܰܡܳܐ 2:9291 ܝܡܐ Noun sea 193 95 62042-170616 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܫܬܡܥ ܘܡܶܫܬ݁ܡܰܥ 2:21730 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62042-170617 Third Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-170618 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62042-170619 - - - - - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.