<-- Luke 17:25 | Luke 17:27 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 17:26

Luke 17:26 - ܘܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܢܽܘܚ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And as it was in the days of Nuch, so will it be in the days of the Son of man;

(Murdock) And as it was in the days of Noah, so will it be in the days of the Son of man.

(Lamsa) Just as it happened in the days of Noah, such will it be in the days of the Son of man.

(KJV) And as it was in the days of Noe, so shall it be also in the days of the Son of man.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܝܟܢܐ ܘܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:640 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62042-17260 - - - Emphatic - - No - - -
ܕܗܘܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ 2:5066 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-17261 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܝܘܡܬܗ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܶܗ 2:8978 ܝܘܡ Noun day 190 92 62042-17262 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܢܘܚ ܕ݁ܢܽܘܚ 2:12796 ܢܘܚ Proper Noun Noah 331 138 62042-17263 - - - - - - No - - -
ܗܟܢܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5189 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62042-17264 - - - Emphatic - - No - - -
ܢܗܘܐ ܢܶܗܘܶܐ 2:5137 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-17265 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܒܝܘܡܬܗ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܶܗ 2:8978 ܝܘܡ Noun day 190 92 62042-17266 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܒܪܗ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ 2:3266 ܒܪ Noun son 53 40 62042-17267 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܢܫܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ 2:1444 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62042-17268 - Common Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.