<-- Luke 13:24 | Luke 13:26 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 13:25

Luke 13:25 - ܡܶܢ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܩܽܘܡ ܡܳܪܶܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܘܢܶܐܚܽܘܕ݂ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܘܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܠܒ݂ܰܪ ܘܢܳܩܫܺܝܢ ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܳܐ ܘܰܬ݂ܫܰܪܽܘܢ ܠܡܺܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܰܢ ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܠܰܢ ܘܢܶܥܢܶܐ ܗܽܘ ܘܢܺܐܡܰܪ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) From the hour that the Lord of the house shall have risen up and have shut the door, you may stand without, knocking at the door, and may begin to say, Our Lord, our Lord, open to us ! But he will answer and say, I tell you that I know not whence you are.

(Murdock) From the time that the lord of the house shall rise and close the door, then ye will stand without, and knock at the door; and ye will begin to say: Our Lord, our Lord, open to us and he will answer, and say: I tell you, I know you not, whence ye are.

(Lamsa) From the hour when the master of the house rises up and locks the door, you will be standing outside and knocking at the door, and you will begin to say, Our Lord, our Lord, open for us; and he will answer and say, I say to you, I do not know you where you come from.

(KJV) When once the master of the house is risen up, and hath shut to the door, and ye begin to stand without, and to knock at the door, saying, Lord, Lord, open unto us; and he shall answer and say unto you, I know you not whence ye are:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62042-13250 - - - - - - No - - -
ܫܥܬܐ ܫܳܥܬ݂ܳܐ 2:22050 ܫܥܬܐ Noun hour 589 228 62042-13251 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܩܘܡ ܕ݁ܰܢܩܽܘܡ 2:18270 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62042-13252 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܡܪܐ ܡܳܪܶܐ 2:12399 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62042-13253 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܒܝܬܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ 2:2704 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62042-13254 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܢܐܚܘܕ ܘܢܶܐܚܽܘܕ݂ 2:531 ܐܚܕ Verb take, hold, take, let, kindle, apprehend, maintain, close 10 17 62042-13255 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܬܪܥܐ ܬ݁ܰܪܥܳܐ 2:23078 ܬܪܥ Noun door, gate, portal 621 242 62042-13256 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܬܗܘܘܢ ܘܬ݂ܶܗܘܽܘܢ 2:5135 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-13257 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܩܝܡܝܢ ܩܳܝܡܺܝܢ 2:18338 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62042-13258 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܠܒܪ ܠܒ݂ܰܪ 2:3196 ܒܪ Particle outside 235 108 62042-13259 - - - - - - No - - -
ܘܢܩܫܝܢ ܘܢܳܩܫܺܝܢ 2:13602 ܢܩܫ Verb knock 352 144 62042-132510 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܒܬܪܥܐ ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܳܐ 2:23073 ܬܪܥ Noun door, gate, portal 621 242 62042-132511 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܬܫܪܘܢ ܘܰܬ݂ܫܰܪܽܘܢ 2:22367 ܫܪܐ Verb loosen, lodge, begin, loosened, eat 596 230 62042-132512 Second Masculine Plural - Imperfect PAEL No - - -
ܠܡܐܡܪ ܠܡܺܐܡܰܪ 2:1311 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62042-132513 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܡܪܢ ܡܳܪܰܢ 2:12412 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62042-132514 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܡܪܢ ܡܳܪܰܢ 2:12412 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62042-132515 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܦܬܚ ܦ݁ܬ݂ܰܚ 2:17448 ܦܬܚ Verb open 470 182 62042-132516 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܠܢ ܠܰܢ 2:10852 ܠ Particle to, for 232 107 62042-132517 - - - - - - No First Common Plural
ܘܢܥܢܐ ܘܢܶܥܢܶܐ 2:15979 ܥܢܐ Verb answer 419 165 62042-132518 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62042-132519 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܘܢܐܡܪ ܘܢܺܐܡܰܪ 2:1308 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62042-132520 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:23299 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62042-132521 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62042-132522 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62042-132523 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62042-132524 - - - - - - No - - -
ܝܕܥ ܝܳܕ݂ܰܥ 2:25883 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62042-132525 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62042-132526 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62042-132527 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܐܝܡܟܐ ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ 2:649 ܐܝܡܟܐ Particle whence? 13 18 62042-132528 - - - - - - No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62042-132529 Second Masculine Plural - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.