<-- Luke 10:20 | Luke 10:22 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 10:21

Luke 10:21 - ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܪܘܰܙ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܘܕ݁ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܐܳܒ݂ܝ ܡܳܪܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕ݂ܰܐܪܥܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܣܺܝܬ݁ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܚܰܟ݁ܺܝܡܶܐ ܘܣܰܟ݁ܽܘܠܬ݂ܳܢܶܐ ܘܰܓ݂ܠܰܝܬ݁ ܐܶܢܶܝܢ ܠܝܰܠܽܘܕ݂ܶܐ ܐܺܝܢ ܐܳܒ݂ܝ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܘܳܐ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ ܀

Translations

(Etheridge) In that hour Jeshu exulted in the Holy Spirit, and said, I praise thee, my Father, Lord of heaven and of earth, that thou hast hid these things from the wise and the intellectual, and hast revealed them unto children. Yes, my Father, for so was thy will. [Or, so was the will before thee.]

(Murdock) In that hour Jesus exulted in the Holy Spirit, and said: I thank thee, my Father, thou Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise and intelligent, and hast revealed them to babes: yes, my Father, for such was thy good pleasure.

(Lamsa) At that very hour, Jesus rejoiced in the Holy Spirit and said, I thank you, O my Father, Lord of heaven and earth, because you did hide these things from the wise and men of understanding, and did reveal them to children; yes, my Father, for so it was well pleasing in your presence.

(KJV) In that hour Jesus rejoiced in spirit, and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes: even so, Father; for so it seemed good in thy sight.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܒܗ ܒ݁ܳܗ 2:2240 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62042-10210 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܒܫܥܬܐ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ 2:22040 ܫܥܬܐ Noun hour 589 228 62042-10211 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܪܘܙ ܪܘܰܙ 2:19622 ܪܘܙ Verb glad, rejoice 533 204 62042-10212 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62042-10213 - - - - - - No - - -
ܒܪܘܚܐ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ 2:9103 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62042-10214 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܩܘܕܫܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ 2:18205 ܩܕܫ Noun holiness 493 190 62042-10215 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62042-10216 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܡܘܕܐ ܡܰܘܕ݁ܶܐ 2:25816 ܝܕܐ Verb confess, thanks, profess, promise 186 91 62042-10217 First Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62042-10218 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62042-10219 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܐܒܝ ܐܳܒ݂ܝ 2:24 ܐܒ Noun father 2 13 62042-102110 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܡܪܐ ܡܳܪܳܐ 2:12398 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62042-102111 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܕܫܡܝܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ 2:21648 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 62042-102112 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܘܕܐܪܥܐ ܘܕ݂ܰܐܪܥܳܐ 2:1997 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 62042-102113 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܟܣܝܬ ܕ݁ܟ݂ܰܣܺܝܬ݁ 2:10352 ܟܣܐ Verb cover, conceal, hide 220 104 62042-102114 Second Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62042-102115 - Common Plural - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62042-102116 - - - - - - No - - -
ܚܟܝܡܐ ܚܰܟ݁ܺܝܡܶܐ 2:7074 ܚܟܡ Adjective wise, prudent, cunning 141 75 62042-102117 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܣܟܘܠܬܢܐ ܘܣܰܟ݁ܽܘܠܬ݂ܳܢܶܐ 2:14343 ܣܟܠ Adjective intelligent, prudent 377 151 62042-102118 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܓܠܝܬ ܘܰܓ݂ܠܰܝܬ݁ 2:3751 ܓܠܐ Verb reveal, manifest 69 47 62042-102119 Second Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܢܝܢ ܐܶܢܶܝܢ 2:4991 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62042-102120 Third Feminine Plural - - - No - - -
ܠܝܠܘܕܐ ܠܝܰܠܽܘܕ݂ܶܐ 2:9141 ܝܠܕ Noun infant, child, babe 192 94 62042-102121 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܢ ܐܺܝܢ 2:658 ܐܝܢ Particle yes, so, truly, yea 14 18 62042-102122 - - - - - - No - - -
ܐܒܝ ܐܳܒ݂ܝ 2:24 ܐܒ Noun father 2 13 62042-102123 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܕܗܟܢܐ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5187 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62042-102124 - - - Emphatic - - No - - -
ܗܘܐ ܗܘܳܐ 2:5086 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-102125 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܨܒܝܢܐ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ 2:17542 ܨܒܐ Noun will, desire 472 183 62042-102126 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܕܡܝܟ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ 2:18107 ܩܕܡ Particle before 490 188 62042-102127 - - - - - - No Second Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.