<-- Luke 10:12 | Luke 10:14 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 10:13

Luke 10:13 - ܘܳܝ ܠܶܟ݂ܝ ܟ݁ܳܘܪܰܙܺܝܢ ܘܳܝ ܠܶܟ݂ܝ ܒ݁ܶܝܬ݂‌ܨܰܝܳܕ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܠܽܘ ܒ݁ܨܽܘܪ ܘܰܒ݂ܨܰܝܕ݁ܳܢ ܗܘܰܘ ܚܰܝܠܶܐ ܕ݁ܰܗܘܰܘ ܒ݁ܟ݂ܶܝܢ ܟ݁ܒ݂ܰܪ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܣܰܩܶܐ ܘܰܒ݂ܩܶܛܡܳܐ ܬ݁ܳܒ݂ܘ ܀

Translations

(Etheridge) Woe to thee, Kurazin ! woe to thee, Bethtsaida ! for if in Tsur and Tsaidon had been wrought the miracles which were wrought in you, now long since in sackcloth and in ashes would they have repented.

(Murdock) Woe to thee, Chorazin; woe to thee, Bethsaida; for if in Tyre and Sidon there had been the mighty deeds, that were in you, they would long ago have repented in sackcloth and ashes.

(Lamsa) Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! If the mighty works which were done in you, had been done in Tyre and Sidon, perhaps they might have repented with sackcloth and ashes.

(KJV) Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works had been done in Tyre and Sidon, which have been done in you, they had a great while ago repented, sitting in sackcloth and ashes.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܝ ܘܳܝ 2:5390 ܘܝ Particle woe!, alas for! 107 62 62042-10130 - - - - - - No - - -
ܠܟܝ ܠܶܟ݂ܝ 2:10850 ܠ Particle to, for 232 107 62042-10131 - - - - - - No Second Feminine Singular
ܟܘܪܙܝܢ ܟ݁ܳܘܪܰܙܺܝܢ 2:9942 ܟܘܪܙܝܢ Proper Noun Chorazin 211 101 62042-10132 - - - - - - No - - -
ܘܝ ܘܳܝ 2:5390 ܘܝ Particle woe!, alas for! 107 62 62042-10133 - - - - - - No - - -
ܠܟܝ ܠܶܟ݂ܝ 2:10850 ܠ Particle to, for 232 107 62042-10134 - - - - - - No Second Feminine Singular
ܒܝܬ‌ܨܝܕܐ ܒ݁ܶܝܬ݂‌ܨܰܝܳܕ݂ܳܐ 2:2682 ܒܝܬ‌ܨܝܕܐ Proper Noun Bethsaida 43 35 62042-10135 - - - - - - No - - -
ܕܐܠܘ ܕ݁ܶܐܠܽܘ 2:943 ܐܠܘ Particle if 17 22 62042-10136 - - - - - - No - - -
ܒܨܘܪ ܒ݁ܨܽܘܪ 2:17654 ܨܘܪ Proper Noun Tyre 476 184 62042-10137 - - - - - - No - - -
ܘܒܨܝܕܢ ܘܰܒ݂ܨܰܝܕ݁ܳܢ 2:17708 ܨܝܕܢ Proper Noun Sidon 477 185 62042-10138 - - - - - - No - - -
ܗܘܘ ܗܘܰܘ 2:5089 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-10139 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܚܝܠܐ ܚܰܝܠܶܐ 2:7044 ܚܝܠ Noun power, mighty work, strength, virtue, force 140 75 62042-101310 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܗܘܘ ܕ݁ܰܗܘܰܘ 2:5068 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-101311 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܒܟܝܢ ܒ݁ܟ݂ܶܝܢ 2:2247 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62042-101312 - - - - - - No Second Feminine Plural
ܟܒܪ ܟ݁ܒ݂ܰܪ 2:9793 ܟܒܪ Particle perhaps, long ago 204 99 62042-101313 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62042-101314 - - - - - - No - - -
ܒܣܩܐ ܒ݁ܣܰܩܶܐ 2:14773 ܣܩܐ Noun sackcloth 387 155 62042-101315 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܒܩܛܡܐ ܘܰܒ݂ܩܶܛܡܳܐ 2:18523 ܩܛܡܐ Noun ash 501 192 62042-101316 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܬܒܘ ܬ݁ܳܒ݂ܘ 2:22712 ܬܒ Verb return, repent, answer, vomit 603 233 62042-101317 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.