<-- John 8:41 | John 8:43 -->

Analysis of Peshitta verse John 8:42

John 8:42 - ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܠܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܡܰܚܒ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܦ݂ܩܶܬ݂ ܘܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ ܘܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܨܒ݂ܽܘܬ݂ ܢܰܦ݂ܫܝ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ ܀

Translations

(Etheridge) Jeshu saith to them, If Aloha were your Father, you would love me; for I from Aloha came forth, and I came not of myself, but he sent me.

(Murdock) Jesus said to them: If God were your Father, ye would love me; for I proceeded and came from God: I did not come of my own accord, but he sent me.

(Lamsa) Jesus said to them, If God were your Father, you would love me, for I proceeded and came from God; I did not come of my own accord, but he sent me.

(KJV) Jesus said unto them, If God were your Father, ye would love me: for I proceeded forth and came from God; neither came I of myself, but he sent me.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:1241 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62043-08420 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62043-08421 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62043-08422 - - - - - - No - - -
ܐܠܘ ܐܶܠܽܘ 2:942 ܐܠܘ Particle if 17 22 62043-08423 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62043-08424 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-08425 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܐܒܘܟܘܢ ܐܰܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ 2:22 ܐܒ Noun father 2 13 62043-08426 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܡܚܒܝܢ ܡܰܚܒ݂ܺܝܢ 2:24923 ܚܒ Verb kindled, love 122 68 62043-08427 Second Masculine Plural - Active Participle APHEL No - - -
ܗܘܝܬܘܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:2702 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-08428 Second Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62043-08429 - - - - - - No First Common Singular
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62043-084210 First Common Singular - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62043-084211 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62043-084212 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62043-084213 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܦܩܬ ܢܶܦ݂ܩܶܬ݂ 2:13418 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62043-084214 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܘܐܬܝܬ ܘܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ 2:2140 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62043-084215 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62043-084216 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-084217 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62043-084218 - - - - - - No - - -
ܨܒܘܬ ܨܒ݂ܽܘܬ݂ 2:17525 ܨܒܐ Noun thing, matter, affair 472 183 62043-084219 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܢܦܫܝ ܢܰܦ݂ܫܝ 2:13488 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62043-084220 - Feminine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܐܬܝܬ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ 2:2088 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62043-084221 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62043-084222 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62043-084223 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܫܕܪܢܝ ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ 2:20770 ܫܕܪ Verb send 561 216 62043-084224 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No First Common Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.