<-- John 4:34 | John 4:36 -->

Analysis of Peshitta verse John 4:35

John 4:35 - ܠܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕ݁ܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܐܰܪܒ݁ܥܳܐ ܝܰܪܚܺܝܢ ܐܳܬ݂ܶܐ ܚܨܳܕ݂ܳܐ ܗܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܐܪܺܝܡܘ ܥܰܝܢܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܰܚܙܰܘ ܐܰܪܥܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܚܘܰܪ ܘܡܰܛܺܝ ܠܰܚܨܳܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܟ݁ܰܕ݁ܽܘ ܀

Translations

(Etheridge) Say you not, that after four moons cometh harvest ? Behold, I tell you, Lift up your eyes, and see the lands which have become white for the harvest already.

(Murdock) Do ye not say, that after four months cometh the harvest? Behold, I say to you, and lift up your eyes, and look upon the grounds, that they are white, and have already come to the harvest.

(Lamsa) Do you not say that after four months comes the harvest? behold, I say to you, Lift up your eyes, and look at the fields, which have turned white and have long been ready for the harvest.

(KJV) Say not ye, There are yet four months, and then cometh harvest? behold, I say unto you, Lift up your eyes, and look on the fields; for they are white already to harvest.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62043-04350 - - - - - - No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62043-04351 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܐܡܪܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ 2:1250 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62043-04352 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܕܒܬܪ ܕ݁ܒ݂ܳܬ݂ܰܪ 2:2227 ܐܬܪ Particle after, behind 57 43 62043-04353 - - - - - - No - - -
ܐܪܒܥܐ ܐܰܪܒ݁ܥܳܐ 2:1838 ܪܒܥ Numeral four 27 29 62043-04354 - Masculine - - - - No - - -
ܝܪܚܝܢ ܝܰܪܚܺܝܢ 2:9526 ܝܪܚ Noun month 197 97 62043-04355 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܐܬܐ ܐܳܬ݂ܶܐ 2:2077 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62043-04356 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܚܨܕܐ ܚܨܳܕ݂ܳܐ 2:7538 ܚܨܕ Noun harvest 154 80 62043-04357 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܐ ܗܳܐ 2:4941 ܗܐ Particle lo!, behold! 98 58 62043-04358 - - - - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:23299 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62043-04359 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62043-043510 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62043-043511 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܐܪܝܡܘ ܕ݁ܰܐܪܺܝܡܘ 2:19699 ܪܡ Verb high, exalt 534 205 62043-043512 Second Masculine Plural - Imperative APHEL No - - -
ܥܝܢܝܟܘܢ ܥܰܝܢܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:15542 ܥܝܢ Noun eye 411 162 62043-043513 - Feminine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܘܚܙܘ ܘܰܚܙܰܘ 2:6646 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62043-043514 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܐܪܥܬܐ ܐܰܪܥܳܬ݂ܳܐ 2:1988 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 62043-043515 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܚܘܪ ܕ݁ܰܚܘܰܪ 2:6564 ܚܘܪ Verb white, white 134 72 62043-043516 Third Feminine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܘܡܛܝ ܘܡܰܛܺܝ 2:11603 ܡܛܐ Verb arrive, reach, attain 266 120 62043-043517 Third Feminine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܠܚܨܕܐ ܠܰܚܨܳܕ݂ܳܐ 2:7539 ܚܨܕ Noun harvest 154 80 62043-043518 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62043-043519 - - - - - - No - - -
ܟܕܘ ܟ݁ܰܕ݁ܽܘ 2:5026 ܗܘ Pronoun it suffices 205 99 62043-043520 Third Masculine Singular - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.