<-- John 20:24 | John 20:26 -->

Analysis of Peshitta verse John 20:25

John 20:25 - ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܚܙܰܝܢ ܠܡܳܪܰܢ ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܽܘܟ݁ܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܨܶܨܶܐ ܘܪܳܡܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܗܶܝܢ ܨܶܒ݂ܥܳܬ݂ܝ ܘܡܰܘܫܶܛ ܐ݈ܢܳܐ ܐܺܝܕ݂ܝ ܒ݁ܕ݂ܰܦ݂ܢܶܗ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐ݈ܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And the disciples say to him, We have seen our Lord. But he said to them, Unless I see in his hands the places of the nails, and put into them my fingers, and extend my hand into his side, I believe not.

(Murdock) And the disciples said to him: We have seen our Lord. But he said to them: Unless I see in his hands the places of the nails, and put my fingers into them, and extend my hand to his side, I will not believe.

(Lamsa) And the disciples said to him, We have seen our Lord. He said to them, Unless I see in his hands the places of the nails, and put my fingers in them, and put my hand into his side, I will not believe.

(KJV) The other disciples therefore said unto him, We have seen the LORD. But he said unto them, Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܡܪܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ 2:1298 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62043-20250 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62043-20251 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܬܠܡܝܕܐ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ 2:11241 ܠܡܕ Noun disciple 614 239 62043-20252 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܚܙܝܢ ܚܙܰܝܢ 2:6688 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62043-20253 First Common Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܡܪܢ ܠܡܳܪܰܢ 2:12397 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62043-20254 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62043-20255 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62043-20256 - - - - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܶܡܰܪ 2:1242 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62043-20257 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62043-20258 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62043-20259 - - - - - - No - - -
ܚܙܐ ܚܳܙܶܐ 2:25186 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62043-202510 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62043-202511 First Common Singular - - - Yes - - -
ܒܐܝܕܘܗܝ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:579 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62043-202512 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܘܟܝܬܐ ܕ݁ܽܘܟ݁ܝܳܬ݂ܳܐ 2:4240 ܕܘܟ Noun place 86 53 62043-202513 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܨܨܐ ܕ݁ܨܶܨܶܐ 2:17863 ܨܨܐ Noun nail, spike 483 186 62043-202514 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܪܡܐ ܘܪܳܡܶܐ 2:29876 ܪܡܐ Verb put, place, cast 543 209 62043-202515 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62043-202516 First Common Singular - - - Yes - - -
ܒܗܝܢ ܒ݁ܗܶܝܢ 2:2242 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62043-202517 - - - - - - No Third Feminine Plural
ܨܒܥܬܝ ܨܶܒ݂ܥܳܬ݂ܝ 2:17564 ܨܒܥܐ Noun finger 473 183 62043-202518 - Feminine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܘܡܘܫܛ ܘܡܰܘܫܶܛ 2:26195 ܝܫܛ Verb stretch out 198 97 62043-202519 First Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62043-202520 First Common Singular - - - Yes - - -
ܐܝܕܝ ܐܺܝܕ݂ܝ 2:564 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62043-202521 - Feminine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܒܕܦܢܗ ܒ݁ܕ݂ܰܦ݂ܢܶܗ 2:4840 ܕܦܢܐ Noun side 96 57 62043-202522 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62043-202523 - - - - - - No - - -
ܡܗܝܡܢ ܡܗܰܝܡܶܢ 2:23273 ܗܝܡܢ Verb believe, trust 103 60 62043-202524 First Masculine Singular - Active Participle PAIEL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62043-202525 First Common Singular - - - Yes - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.