<-- John 19:22 | John 19:24 -->

Analysis of Peshitta verse John 19:23

John 19:23 - ܐܶܣܛܪܰܛܺܝܽܘܛܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܙܰܩܦ݁ܽܘܗ݈ܝ ܠܝܶܫܽܘܥ ܫܩܰܠܘ ܢܰܚܬ݁ܰܘܗ݈ܝ ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܠܰܐܪܒ݁ܰܥ ܡܢܰܘܳܢ ܡܢܳܬ݂ܳܐ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܐܶܣܛܪܰܛܺܝܽܘܛܶܐ ܟ݁ܽܘܬ݁ܺܝܢܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܚܺܝܛܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܙܩܺܝܪܬ݁ܳܐ ܟ݁ܽܠܳܗ ܀

Translations

(Etheridge) BUT the soldiers, when they had crucified Jeshu, took his vestments and made four parts, a part unto each one of the soldiers: but his tunic was without seam, from the top woven all of it.

(Murdock) And the soldiers, when they had crucified Jesus, took his garments and made four parcels of them, a parcel for each of the soldiers. And his tunic was without seam from the top, woven throughout.

(Lamsa) Now when the soldiers had crucified Jesus, they took his clothes and divided them into four parts, a part to each of the soldiers; but his robe was without seam, woven from the top throughout.

(KJV) Then the soldiers, when they had crucified Jesus, took his garments, and made four parts, to every soldier a part; and also his coat: now the coat was without seam, woven from the top throughout.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܣܛܪܛܝܘܛܐ ܐܶܣܛܪܰܛܺܝܽܘܛܶܐ 2:1564 ܐܣܛܪܛܝܐ Noun soldier 23 26 62043-19230 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62043-19231 - - - - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62043-19232 - - - - - - No - - -
ܙܩܦܘܗܝ ܙܰܩܦ݁ܽܘܗ݈ܝ 2:5926 ܙܩܦ Verb crucify, lift up, elevate, erect 120 67 62043-19233 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܠܝܫܘܥ ܠܝܶܫܽܘܥ 2:9574 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62043-19234 - - - - - - No - - -
ܫܩܠܘ ܫܩܰܠܘ 2:22197 ܫܩܠ Verb take up, bear 594 229 62043-19235 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܢܚܬܘܗܝ ܢܰܚܬ݁ܰܘܗ݈ܝ 2:12962 ܢܚܬܐ Noun garment 336 139 62043-19236 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܘܥܒܕܘ ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ܘ 2:14939 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62043-19237 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܐܪܒܥ ܠܰܐܪܒ݁ܰܥ 2:1861 ܪܒܥ Numeral four 27 29 62043-19238 - Feminine - - - - No - - -
ܡܢܘܢ ܡܢܰܘܳܢ 2:12227 ܡܢܐ Noun part, portion 283 126 62043-19239 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܡܢܬܐ ܡܢܳܬ݂ܳܐ 2:12228 ܡܢܐ Noun part, portion 283 126 62043-192310 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܚܕ ܠܚܰܕ݂ 2:6250 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62043-192311 - Masculine - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62043-192312 - - - - - - No - - -
ܐܣܛܪܛܝܘܛܐ ܐܶܣܛܪܰܛܺܝܽܘܛܶܐ 2:1564 ܐܣܛܪܛܝܐ Noun soldier 23 26 62043-192313 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܟܘܬܝܢܗ ܟ݁ܽܘܬ݁ܺܝܢܶܗ 2:10785 ܟܬܢܐ Noun coat, garment, tunic 212 101 62043-192314 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62043-192315 - - - - - - No - - -
ܐܝܬܝܗ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ 2:726 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62043-192316 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-192317 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62043-192318 - - - - - - No - - -
ܚܝܛܐ ܚܺܝܛܳܐ 2:6500 ܚܛ Verb sew, stitch 130 71 62043-192319 Third Feminine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62043-192320 - - - - - - No - - -
ܠܥܠ ܠܥܶܠ 2:15700 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62043-192321 - - - - - - No - - -
ܙܩܝܪܬܐ ܙܩܺܝܪܬ݁ܳܐ 2:5937 ܙܩܪ Participle Adjective woven 119 67 62043-192322 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܠܗ ܟ݁ܽܠܳܗ 2:10080 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62043-192323 - Masculine - - - - No Third Feminine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.