<-- John 19:10 | John 19:12 -->

Analysis of Peshitta verse John 19:11

John 19:11 - ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܝܬ݁ ܗ݈ܘܳܐ ܠܳܟ݂ ܥܠܰܝ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܝܺܗܺܝܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܰܘ ܡܰܢ ܕ݁ܰܐܫܠܡܰܢܝ ܠܳܟ݂ ܪܰܒ݁ܳܐ ܗ݈ܝ ܚܛܺܝܬ݂ܶܗ ܡܶܢ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ ܀

Translations

(Etheridge) Jeshu saith to him, Thou against ME hast no power, no not any, unless it hath been given to thee from above: wherefore he who delivered me to thee hath a sin greater than thine.

(Murdock) Jesus said to him: Thou wouldst have no authority at all over me, if it were not given to thee from on high: therefore his sin who delivered me up to thee, is greater than thine.

(Lamsa) Jesus said to him, You would have no authority whatever over me, if it had not been given to you from above; for this reason the sin of him who delivered me to you is greater than yours.

(KJV) Jesus answered, Thou couldest have no power at all against me, except it were given thee from above: therefore he that delivered me unto thee hath the greater sin.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:1241 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62043-19110 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62043-19111 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62043-19112 - - - - - - No - - -
ܠܝܬ ܠܰܝܬ݁ 2:757 ܐܝܬ Substantive is not 241 111 62043-19113 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-19114 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62043-19115 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܥܠܝ ܥܠܰܝ 2:15703 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62043-19116 - - - - - - No First Common Singular
ܫܘܠܛܢܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ 2:21409 ܫܠܛ Noun power, authority, dominion 565 218 62043-19117 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62043-19118 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62043-19119 - - - - - - No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62043-191110 - Masculine - - - - No - - -
ܐܠܘ ܐܶܠܽܘ 2:942 ܐܠܘ Particle if 17 22 62043-191111 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62043-191112 - - - - - - No - - -
ܝܗܝܒ ܝܺܗܺܝܒ݂ 2:8861 ܝܗܒ Verb give 188 91 62043-191113 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-191114 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62043-191115 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62043-191116 - - - - - - No - - -
ܠܥܠ ܠܥܶܠ 2:15700 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62043-191117 - - - - - - No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62043-191118 - - - - - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62043-191119 - Masculine Singular - - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62043-191120 - Masculine Singular - - - No - - -
ܡܢ ܡܰܢ 2:12156 ܡܢ Pronoun who, he who 281 125 62043-191121 - - - - - - No - - -
ܕܐܫܠܡܢܝ ܕ݁ܰܐܫܠܡܰܢܝ 2:21477 ܫܠܡ Verb die, obey, agree, follow, delivered up, complete, deliver, completed 581 225 62043-191122 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No First Common Singular
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62043-191123 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܪܒܐ ܪܰܒ݁ܳܐ 2:19207 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 62043-191124 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܝ ܗ݈ܝ 2:5033 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62043-191125 Third Feminine Singular - - - Yes - - -
ܚܛܝܬܗ ܚܛܺܝܬ݂ܶܗ 2:6841 ܚܛܐ Noun sin 138 73 62043-191126 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62043-191127 - - - - - - No - - -
ܕܝܠܟ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ 2:4393 ܕܝܠ Particle own 90 54 62043-191128 - - - - - - No Second Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.