<-- John 18:35 | John 18:37 -->

Analysis of Peshitta verse John 18:36

John 18:36 - ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܝ ܕ݁ܺܝܠܝ ܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܐܶܠܽܘ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܗܳܢܳܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܝ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݁ܫܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܫܰܡܫܳܢܰܝ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܠܶܡ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܝ ܕ݁ܺܝܠܝ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܡܶܟ݁ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Jeshu saith to him, My kingdom is not from this world. If from this world were my kingdom, my servants would have fought, that I should not have been delivered to the Jihudoyee. But now my kingdom is not from hence.

(Murdock) Jesus said to him: My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would have fought, that I might not be delivered up to the Jews: but now, my kingdom is not from hence.

(Lamsa) Jesus said to him, My kingdom is not of this world; if my kingdom were of this world, my servants would have fought so that I should not be delivered to the Jews; but now my kingdom is not from here.

(KJV) Jesus answered, My kingdom is not of this world: if my kingdom were of this world, then would my servants fight, that I should not be delivered to the Jews: but now is my kingdom not from hence.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:1241 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62043-18360 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62043-18361 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62043-18362 - - - - - - No - - -
ܡܠܟܘܬܝ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܝ 2:12003 ܡܠܟ Noun kingdom, realm, reign 278 124 62043-18363 - Feminine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܕܝܠܝ ܕ݁ܺܝܠܝ 2:4392 ܕܝܠ Particle own 90 54 62043-18364 - - - - - - No First Common Singular
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62043-18365 - - - - - - No - - -
ܗܘܬ ܗܘܳܬ݂ 2:5108 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-18366 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62043-18367 - - - - - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62043-18368 - Masculine Singular - - - No - - -
ܥܠܡܐ ܥܳܠܡܳܐ 2:15760 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 62043-18369 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܠܘ ܐܶܠܽܘ 2:942 ܐܠܘ Particle if 17 22 62043-183610 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62043-183611 - - - - - - No - - -
ܥܠܡܐ ܥܳܠܡܳܐ 2:15760 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 62043-183612 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-183613 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62043-183614 - Masculine Singular - - - No - - -
ܡܠܟܘܬܝ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܝ 2:12003 ܡܠܟ Noun kingdom, realm, reign 278 124 62043-183615 - Feminine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܡܬܟܬܫܝܢ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݁ܫܺܝܢ 2:10819 ܟܬܫ Verb strike, strive, endeavor, fight 232 107 62043-183616 Third Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-183617 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܫܡܫܢܝ ܡܫܰܡܫܳܢܰܝ 2:21844 ܫܡܫ Noun minister, servant, attendant 308 134 62043-183618 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62043-183619 - - - - - - No - - -
ܐܫܬܠܡ ܐܶܫܬ݁ܠܶܡ 2:21468 ܫܠܡ Verb die, obey, agree, follow, delivered up, complete, deliver, completed 581 225 62043-183620 First Common Singular - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܠܝܗܘܕܝܐ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ 2:8919 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62043-183621 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܗܫܐ ܗܳܫܳܐ 2:5387 ܗܫܐ Particle now 107 62 62043-183622 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62043-183623 - - - - - - No - - -
ܡܠܟܘܬܝ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܝ 2:12003 ܡܠܟ Noun kingdom, realm, reign 278 124 62043-183624 - Feminine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܕܝܠܝ ܕ݁ܺܝܠܝ 2:4392 ܕܝܠ Particle own 90 54 62043-183625 - - - - - - No First Common Singular
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62043-183626 - - - - - - No - - -
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-183627 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܟܐ ܡܶܟ݁ܳܐ 2:9730 ܡܟܐ Particle hence, here and there, from this time 270 122 62043-183628 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.