<-- John 16:5 | John 16:7 -->

Analysis of Peshitta verse John 16:6

John 16:6 - ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܘܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܟ݁ܰܪܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܡܠܳܬ݂ ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) For I have told you these, and sorrow hath come and filled your hearts.

(Murdock) And because I have told you these things, sorrow hath come and hath filled your hearts.

(Lamsa) But because I told you these things, sorrow has come and filled your hearts.

(KJV) But because I have said these things unto you, sorrow hath filled your heart.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܡܪܬ ܐܶܡܪܶܬ݂ 2:1256 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62043-16060 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62043-16061 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62043-16062 - - - - - - No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62043-16063 - Common Plural - - - No - - -
ܘܐܬܬ ܘܶܐܬ݂ܳܬ݂ 2:2142 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62043-16064 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܟܪܝܘܬܐ ܟ݁ܰܪܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:10500 ܟܪܐ Noun sorrowfulness, sadness 226 105 62043-16065 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܠܬ ܘܰܡܠܳܬ݂ 2:11782 ܡܠܐ Verb fill, complete 274 123 62043-16066 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܒܘܬܟܘܢ ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:10960 ܠܒ Noun heart 233 108 62043-16067 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.