<-- John 15:19 | John 15:21 -->

Analysis of Peshitta verse John 15:20

John 15:20 - ܥ݈ܶܗܰܕ݂ܘ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܡܶܢ ܡܳܪܶܗ ܐܶܢ ܠܺܝ ܪܕ݂ܰܦ݂ܘ ܐܳܦ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܢܶܪܕ݁ܦ݂ܽܘܢ ܘܶܐܢ ܡܶܠܰܬ݂ܝ ܢܛܰܪܘ ܐܳܦ݂ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܢܶܛܪܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) Remember the word which I spake with you, That there is no servant who is greater than his lord. If me they have persecuted, you also will they persecute; and if my word they had kept, yours also would they keep.

(Murdock) Remember the word that I spoke to you, That there is no servant, who is greater than his lord. If they have persecuted me, they will also persecute you; and if they have observed my teaching, they will also observe yours.

(Lamsa) Remember the word which I said to you, that no servant is greater than his master. If they have persecuted me, they will also persecute you; if they kept my word, they will also keep yours.

(KJV) Remember the word that I said unto you, The servant is not greater than his lord. If they have persecuted me, they will also persecute you; if they have kept my saying, they will keep yours also.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܥܗܕܘ ܥ݈ܶܗܰܕ݂ܘ 2:15299 ܥܗܕ Verb remember, remember 402 159 62043-15200 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܡܠܬܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ 2:12119 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62043-15201 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܢܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ 2:1373 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62043-15202 First Common Singular - - - No - - -
ܐܡܪܬ ܐܶܡܪܶܬ݂ 2:1256 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62043-15203 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62043-15204 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܠܝܬ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ 2:741 ܐܝܬ Substantive is not 241 111 62043-15205 - - - - - - No - - -
ܥܒܕܐ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ 2:15038 ܥܒܕ Noun servant 397 157 62043-15206 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܪܒ ܕ݁ܪܰܒ݁ 2:19185 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 62043-15207 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62043-15208 - - - - - - No - - -
ܡܪܗ ܡܳܪܶܗ 2:12400 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62043-15209 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62043-152010 - - - - - - No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62043-152011 - - - - - - No First Common Singular
ܪܕܦܘ ܪܕ݂ܰܦ݂ܘ 2:19525 ܪܕܦ Verb follow, persecute 530 202 62043-152012 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62043-152013 - - - - - - No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62043-152014 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܢܪܕܦܘܢ ܢܶܪܕ݁ܦ݂ܽܘܢ 2:19521 ܪܕܦ Verb follow, persecute 530 202 62043-152015 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܘܐܢ ܘܶܐܢ 2:1364 ܐܢ Particle if 20 24 62043-152016 - - - - - - No - - -
ܡܠܬܝ ܡܶܠܰܬ݂ܝ 2:12123 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62043-152017 - Feminine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܢܛܪܘ ܢܛܰܪܘ 2:13015 ܢܛܪ Verb guard, keep, reserve, observe 337 139 62043-152018 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62043-152019 - - - - - - No - - -
ܕܝܠܟܘܢ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ 2:4394 ܕܝܠ Particle own 90 54 62043-152020 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܢܛܪܘܢ ܢܶܛܪܽܘܢ 2:13016 ܢܛܪ Verb guard, keep, reserve, observe 337 139 62043-152021 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.