<-- John 15:15 | John 15:17 -->

Analysis of Peshitta verse John 15:16

John 15:16 - ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܓ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܽܘܢܳܢܝ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܗܽܘ ܓ݁ܒ݂ܺܝܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܣܳܡܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܺܐܙܽܠ݈ܘܢ ܬ݁ܰܝܬ݁ܽܘܢ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܘܦ݂ܺܐܪܰܝܟ݁ܽܘܢ ܢܩܰܘܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܬ݂ܶܫܶܐܠܽܘܢ ܠܳܐܒ݂ܝ ܒ݁ܫܶܡܝ ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) You have not chosen me, but I have chosen you, and placed you, that you also may go (and) yield much fruit; and your fruit shall remain, because all that you shall ask the Father in my name, he will give to you.

(Murdock) It is not ye that chose me, but I that have chosen you; and I have appointed you, that ye also should go and yield fruits, and that your fruits should continue; so that whatever ye may ask of my Father in my name, he may give it you.

(Lamsa) You did not choose me, but I chose you, and I have appointed you, that you also should go and produce fruit, and that your fruit might remain; so that whatever you ask my Father in my name, he will give it to you.

(KJV) Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain: that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62043-15160 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62043-15161 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62043-15162 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܓܒܝܬܘܢܢܝ ܓ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܽܘܢܳܢܝ 2:3426 ܓܒܐ Verb choose, gather, elect, collect 58 44 62043-15163 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No First Common Singular
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62043-15164 - - - - - - No - - -
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62043-15165 First Common Singular - - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62043-15166 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܓܒܝܬܟܘܢ ܓ݁ܒ݂ܺܝܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:3427 ܓܒܐ Verb choose, gather, elect, collect 58 44 62043-15167 First Common Singular - Perfect PEAL No Second Masculine Plural
ܘܣܡܬܟܘܢ ܘܣܳܡܬ݁ܟ݂ܽܘܢ 2:14258 ܣܡ Verb put, place 379 152 62043-15168 First Common Singular - Perfect PEAL No Second Masculine Plural
ܕܐܦ ܕ݁ܳܐܦ݂ 2:1747 ܐܦ Particle also, even 25 27 62043-15169 - - - - - - No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62043-151610 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܬܐܙܠܘܢ ܬ݁ܺܐܙܽܠ݈ܘܢ 2:389 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62043-151611 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܬܝܬܘܢ ܬ݁ܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:2170 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62043-151612 Second Masculine Plural - Imperfect APHEL No - - -
ܦܐܪܐ ܦ݁ܺܐܪܶܐ 2:16379 ܦܐܪܐ Noun fruit 433 169 62043-151613 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܦܐܪܝܟܘܢ ܘܦ݂ܺܐܪܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:16375 ܦܐܪܐ Noun fruit 433 169 62043-151614 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܢܩܘܘܢ ܢܩܰܘܽܘܢ 2:18230 ܩܘܐ Denominative abide, remain 491 189 62043-151615 Third Masculine Plural - Imperfect PAEL No - - -
ܕܟܠ ܕ݁ܟ݂ܽܠ 2:10026 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62043-151616 - Masculine - - - - No - - -
ܕܬܫܐܠܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܫܶܐܠܽܘܢ 2:20378 ܫܐܠ Verb ask, inquire, salute, lend 553 213 62043-151617 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܐܒܝ ܠܳܐܒ݂ܝ 2:65 ܐܒ Noun father 2 13 62043-151618 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܒܫܡܝ ܒ݁ܫܶܡܝ 2:21590 ܫܡ Noun name 583 225 62043-151619 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܢܬܠ ܢܶܬ݁ܶܠ 2:8868 ܝܗܒ Verb give 188 91 62043-151620 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62043-151621 - - - - - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.