<-- John 12:34 | John 12:36 -->

Analysis of Peshitta verse John 12:35

John 12:35 - ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܩܰܠܺܝܠ ܐ݈ܚܪܺܝܢ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܗ݈ܽܘ ܗܰܠܶܟ݂ܘ ܥܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܢܰܕ݂ܪܶܟ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܡܰܢ ܕ݁ܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܒ݁ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܠܰܐܝܟ݁ܳܐ ܐܳܙܶܠ ܀

Translations

(Etheridge) Jeshu saith to them, A little further time is the light with you. Walk while you have the light, that the darkness overtake you not. And whoever walketh in darkness knoweth not whither he goeth.

(Murdock) Jesus said to them: A short time longer, the light is with you. Walk, while ye have the light, lest the darkness overtake you. He that walketh in the dark, knoweth not whither he goeth.

(Lamsa) Jesus said to them, The light is with you for a little while; walk while you have the light, so that the darkness may not overcome you; and he who walks in the darkness does not know where he goes.

(KJV) Then Jesus said unto them, Yet a little while is the light with you. Walk while ye have the light, lest darkness come upon you: for he that walketh in darkness knoweth not whither he goeth.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:1241 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62043-12350 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62043-12351 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62043-12352 - - - - - - No - - -
ܩܠܝܠ ܩܰܠܺܝܠ 2:18614 ܩܠ Adjective little, light, swift 506 194 62043-12353 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܐܚܪܝܢ ܐ݈ܚܪܺܝܢ 2:7674 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62043-12354 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܙܒܢܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ 2:5503 ܙܒܢܐ Noun time, season, period 110 63 62043-12355 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܘܗܪܐ ܢܽܘܗܪܳܐ 2:12781 ܢܗܪ Noun light 331 137 62043-12356 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܡܟܘܢ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ 2:15792 ܥܡ Particle with 416 164 62043-12357 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62043-12358 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܗܠܟܘ ܗܰܠܶܟ݂ܘ 2:5204 ܗܠܟ Verb walk 104 60 62043-12359 Second Masculine Plural - Imperative PAEL No - - -
ܥܕ ܥܰܕ݂ 2:15188 ܥܕ Particle while, until 400 158 62043-123510 - - - - - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62043-123511 - - - - - - No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62043-123512 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܢܘܗܪܐ ܢܽܘܗܪܳܐ 2:12781 ܢܗܪ Noun light 331 137 62043-123513 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62043-123514 - - - - - - No - - -
ܚܫܘܟܐ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ 2:7836 ܚܫܟ Adjective dark, darkness 161 83 62043-123515 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܕܪܟܟܘܢ ܢܰܕ݂ܪܶܟ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:4899 ܕܪܟ Verb overtake, comprehend 97 57 62043-123516 Third Masculine Singular - Imperfect APHEL No Second Masculine Plural
ܘܡܢ ܘܡܰܢ 2:12151 ܡܢ Pronoun who, he who 281 125 62043-123517 - - - - - - No - - -
ܕܡܗܠܟ ܕ݁ܰܡܗܰܠܶܟ݂ 2:5197 ܗܠܟ Verb walk 104 60 62043-123518 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܒܚܫܘܟܐ ܒ݁ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ 2:7829 ܚܫܟ Adjective dark, darkness 161 83 62043-123519 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62043-123520 - - - - - - No - - -
ܝܕܥ ܝܳܕ݂ܰܥ 2:8686 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62043-123521 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܐܝܟܐ ܠܰܐܝܟ݁ܳܐ 2:636 ܐܝܟܐ Particle where 13 18 62043-123522 - - - - - - No - - -
ܐܙܠ ܐܳܙܶܠ 2:343 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62043-123523 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.