<-- James 4:10 | James 4:12 -->

Analysis of Peshitta verse James 4:11

James 4:11 - ܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܥܰܠ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܐܰܚܰܝ ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܗ݈ܝ ܐܰܘ ܕ݁ܳܐܶܢ ܠܰܐܚܽܘܗ݈ܝ ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܕ݂ܳܐܶܢ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܶܐܢ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܳܐܶܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ ܥܳܒ݂ܽܘܕ݂ܶܗ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܰܝܳܢܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) Speak not against one another, my brethren; for he who speaketh against his brother, or judgeth his brother, speaketh against the law, and judgeth the law. And if the law thou judgest, thou art not a doer of the law, but the judge of it.

(Murdock) Speak not against each other, my brethren; for he that speaketh against his brother, or judgeth his brother, speaketh against the law, and judgeth the law. And if thou judgest the law, thou art not a doer of the law, but its judge.

(Lamsa) Do not speak against one another, my brethren, for he who speaks against his brother, and judges his brother, speaks against the law, and judges the law; but if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge of it.

(KJV) Speak not evil one of another, brethren. He that speaketh evil of his brother, and judgeth his brother, speaketh evil of the law, and judgeth the law: but if thou judge the law, thou art not a doer of the law, but a judge.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62059-04110 - - - - - - No - - -
ܬܗܘܘܢ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ 2:5143 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62059-04111 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܡܡܠܠܝܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ 2:27070 ܡܠ Verb speak 273 122 62059-04112 Second Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62059-04113 - - - - - - No - - -
ܚܕܕܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ 2:6259 ܚܕ Pronoun one another 127 70 62059-04114 - Masculine Plural - - - No - - -
ܐܚܝ ܐܰܚܰܝ 2:404 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62059-04115 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62059-04116 - Masculine Singular - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62059-04117 - - - - - - No - - -
ܕܡܡܠܠ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܠ 2:12025 ܡܠ Verb speak 273 122 62059-04118 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62059-04119 - - - - - - No - - -
ܐܚܘܗܝ ܐܰܚܽܘܗ݈ܝ 2:396 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62059-041110 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62059-041111 - - - - - - No - - -
ܕܐܢ ܕ݁ܳܐܶܢ 2:4414 ܕܢ Denominative judge 95 56 62059-041112 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܐܚܘܗܝ ܠܰܐܚܽܘܗ݈ܝ 2:435 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62059-041113 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܡܡܠܠ ܡܡܰܠܶܠ 2:12055 ܡܠ Verb speak 273 122 62059-041114 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62059-041115 - - - - - - No - - -
ܢܡܘܣܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ 2:13147 ܢܡܘܣܐ Noun law 341 141 62059-041116 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܐܢ ܘܕ݂ܳܐܶܢ 2:4436 ܕܢ Denominative judge 95 56 62059-041117 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܢܡܘܣܐ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ 2:13144 ܢܡܘܣܐ Noun law 341 141 62059-041118 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܢ ܘܶܐܢ 2:1364 ܐܢ Particle if 20 24 62059-041119 - - - - - - No - - -
ܠܢܡܘܣܐ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ 2:13144 ܢܡܘܣܐ Noun law 341 141 62059-041120 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܢ ܕ݁ܳܐܶܢ 2:24367 ܕܢ Denominative judge 95 56 62059-041121 Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62059-041122 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62059-041123 - - - - - - No - - -
ܗܘܝܬ ܗܘܰܝܬ݁ 2:5104 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62059-041124 Second Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܥܒܘܕܗ ܥܳܒ݂ܽܘܕ݂ܶܗ 2:15095 ܥܒܕ Noun doer, maker 398 157 62059-041125 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܢܡܘܣܐ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ 2:13138 ܢܡܘܣܐ Noun law 341 141 62059-041126 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62059-041127 - - - - - - No - - -
ܕܝܢܗ ܕ݁ܰܝܳܢܶܗ 2:4491 ܕܢ Noun judge 90 54 62059-041128 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.