<-- James 1:9 | James 1:11 -->

Analysis of Peshitta verse James 1:10

James 1:10 - ܘܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܒ݁ܡܽܘܟ݁ܳܟ݂ܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܗܰܒ݁ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܥܶܣܒ݁ܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܥܳܒ݂ܰܪ ܀

Translations

(Etheridge) and the rich in his humility; for as the flower of an herb, so he passeth.

(Murdock) and the rich, in his depression; because, like the flower of an herb, so he passeth away.

(Lamsa) Let the rich man rejoice in his humbleness: because as the flower of the grass, so shall he pass away.

(KJV) But the rich, in that he is made low: because as the flower of the grass he shall pass away.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܥܬܝܪܐ ܘܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ 2:16335 ܥܬܪ Adjective rich, wealthy 431 169 62059-01100 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܡܘܟܟܗ ܒ݁ܡܽܘܟ݁ܳܟ݂ܶܗ 2:11671 ܡܟ Noun lowliness, humiliation 257 117 62059-01101 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62059-01102 - - - - - - No - - -
ܕܐܝܟ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ 2:624 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62059-01103 - - - - - - No - - -
ܗܒܒܐ ܗܰܒ݁ܳܒ݂ܳܐ 2:4946 ܗܒ Noun flower, bloom, blossom 100 58 62059-01104 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܥܣܒܐ ܕ݁ܥܶܣܒ݁ܳܐ 2:16028 ܥܣܒ Noun herb, grass 420 166 62059-01105 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܟܢܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5189 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62059-01106 - - - Emphatic - - No - - -
ܥܒܪ ܥܳܒ݂ܰܪ 2:15138 ܥܒܪ Verb cross over, transgress, turn away from, pass over 399 158 62059-01107 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.