<-- Hebrews 9:18 | Hebrews 9:20 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 9:19

Hebrews 9:19 - ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܦ݁ܩܶܕ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܽܠܶܗ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܽܘܫܶܐ ܠܥܰܡܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܢܣܰܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܰܥܓ݂ܶܠܬ݁ܳܐ ܘܡܰܝܳܐ ܒ݁ܥܰܡܪܳܐ ܕ݁ܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ ܘܙܽܘܦ݁ܳܐ ܘܪܰܣ ܥܰܠ ܣܶܦ݂ܪܶܐ ܘܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) For when every precept had been enjoined by Musha to the whole people according to the law, Musha took the blood of the heifer, and water, with the scarlet wool, and hyssop, and sprinkled upon the books and upon all the people,

(Murdock) For when the whole ordinance had been propounded by Moses to all the people, according to the law; Moses took the blood of a heifer, and water, with scarlet wool and hyssop, and sprinkled upon the books and upon all the people;

(Lamsa) For when Moses had given every precept to all the people according to the law, Moses took the blood of a heifer with water, and scarlet wool and hyssop, and sprinkled it on the books and on all the people,

(KJV) For when Moses had spoken every precept to all the people according to the law, he took the blood of calves and of goats, with water, and scarlet wool, and hyssop, and sprinkled both the book, and all the people,

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62058-09190 - - - - - - No - - -
ܐܬܦܩܕ ܐܶܬ݂ܦ݁ܩܶܕ݂ 2:16983 ܦܩܕ Verb command 454 177 62058-09191 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62058-09192 - - - - - - No - - -
ܟܠܗ ܟ݁ܽܠܶܗ 2:10079 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62058-09193 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܦܘܩܕܢܐ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ 2:16974 ܦܩܕ Noun commandment, edict, decree, precept 438 171 62058-09194 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62058-09195 - - - - - - No - - -
ܡܘܫܐ ܡܽܘܫܶܐ 2:11441 ܡܘܫܐ Proper Noun Moses 260 118 62058-09196 - - - - - - No - - -
ܠܥܡܐ ܠܥܰܡܳܐ 2:15813 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62058-09197 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܠܗ ܟ݁ܽܠܶܗ 2:10079 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62058-09198 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܒܢܡܘܣܐ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ 2:13132 ܢܡܘܣܐ Noun law 341 141 62058-09199 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܣܒ ܢܣܰܒ݂ 2:13187 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 62058-091910 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-091911 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܘܫܐ ܡܽܘܫܶܐ 2:11441 ܡܘܫܐ Proper Noun Moses 260 118 62058-091912 - - - - - - No - - -
ܕܡܐ ܕ݁ܡܳܐ 2:4678 ܕܡ Noun blood 93 56 62058-091913 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܥܓܠܬܐ ܕ݁ܰܥܓ݂ܶܠܬ݁ܳܐ 2:15180 ܥܓܠ Noun heifer 400 158 62058-091914 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܝܐ ܘܡܰܝܳܐ 2:11656 ܡܝܐ Noun water 268 120 62058-091915 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܥܡܪܐ ܒ݁ܥܰܡܪܳܐ 2:15976 ܥܡܪ Noun wool 419 165 62058-091916 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܙܚܘܪܝܬܐ ܕ݁ܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ 2:5707 ܙܚܘܪܝܬܐ Noun scarlet 114 65 62058-091917 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܙܘܦܐ ܘܙܽܘܦ݁ܳܐ 2:5703 ܙܘܦܐ Noun hyssop 114 65 62058-091918 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܪܣ ܘܪܰܣ 2:20102 ܪܣ Verb sprinkle, bespatter 544 210 62058-091919 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62058-091920 - - - - - - No - - -
ܣܦܪܐ ܣܶܦ݂ܪܶܐ 2:14754 ܣܦܪܐ Noun book, scroll, roll 387 154 62058-091921 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܥܠ ܘܥܰܠ 2:15696 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62058-091922 - - - - - - No - - -
ܥܡܐ ܥܰܡܳܐ 2:15820 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62058-091923 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܠܗ ܟ݁ܽܠܶܗ 2:10079 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62058-091924 - - - - - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.