<-- Hebrews 9:10 | Hebrews 9:12 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 9:11

Hebrews 9:11 - ܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܗܘܳܐ ܪܰܒ݁ܟ݁ܽܘܡ̈̈ܪܶܐ ܕ݁ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܣܥܰܪ ܘܥܰܠ ܠܡܰܫܟ݁ܢܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܘܰܡܫܰܠܡܳܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝܳܐ ܘܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܒ݁ܶܪܝܳܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But the Meshiha who hath come was a High Priest of good things which he wrought out, and hath entered into the great and perfect tabernacle (which was) not made with hands, nor made from these creatures.

(Murdock) But the Messiah who came, was a High Priest of the good things which he wrought: and he entered into the great and perfect tabernacle, which was not made with hands and was not of these created things.

(Lamsa) But Christ, who had come, became the high priest of the good things which he wrought; and he entered into a greater and more perfect tabernacle which was not made by hands, and was not of this world;

(KJV) But Christ being come an high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܫܝܚܐ ܡܫܺܝܚܳܐ 2:12523 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62058-09110 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62058-09111 - - - - - - No - - -
ܕܐܬܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ 2:2094 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62058-09112 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗܘܳܐ 2:5086 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-09113 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܪܒܟܘܡܪܐ ܪܰܒ݁ܟ݁ܽܘܡ̈̈ܪܶܐ 2:9868 ܪܒ Noun priest 526 200 62058-09114 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܛܒܬܐ ܕ݁ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ 2:7934 ܛܘܒ Adjective good, much 166 84 62058-09115 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܣܥܪ ܕ݁ܰܣܥܰܪ 2:14665 ܣܥܪ Verb visit, do, effect 384 153 62058-09116 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܘܥܠ ܘܥܰܠ 2:15619 ܥܠ Verb enter, bring 413 162 62058-09117 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܡܫܟܢܐ ܠܡܰܫܟ݁ܢܳܐ 2:21301 ܫܟܢ Noun tabernacle, habitation, tent 307 133 62058-09118 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܪܒܐ ܪܰܒ݁ܳܐ 2:19207 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 62058-09119 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܫܠܡܢܐ ܘܰܡܫܰܠܡܳܢܳܐ 2:21440 ܫܠܡ Adjective perfect, complete 307 134 62058-091110 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62058-091111 - - - - - - No - - -
ܥܒܝܕ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ 2:14996 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62058-091112 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܒܐܝܕܝܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝܳܐ 2:581 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62058-091113 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62058-091114 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-091115 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62058-091116 - - - - - - No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62058-091117 - Common Plural - - - No - - -
ܒܪܝܬܐ ܒ݁ܶܪܝܳܬ݂ܳܐ 2:3353 ܒܪܐ Noun creation 55 40 62058-091118 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.