<-- Hebrews 7:1 | Hebrews 7:3 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 7:2

Hebrews 7:2 - ܘܠܶܗ ܦ݁ܪܰܫ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܡܰܥܣܳܪܶܐ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡܶܗ ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܫܰܩ ܕ݁ܶܝܢ ܫܡܶܗ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܡܠܶܟ݂ ܫܳܠܺܝܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And to him Abraham separated the tenth from every thing which he had with him. Now his name, being expounded, (is,) the King of Righteousness; and again, MalekSholem, which is, King of peace:

(Murdock) And to him Abraham imparted tithes of all that he had with him. Moreover his name is interpreted king of righteousness; and again [he is called] King of Salem, that is King of Peace.

(Lamsa) And to whom A'bra-ham also set aside a tenth part from the choice things he had with him. His name is interpreted King of righteousness, and again, King of Salem, which means King of peace.

(KJV) To whom also Abraham gave a tenth part of all; first being by interpretation King of righteousness, and after that also King of Salem, which is, King of peace;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܠܗ ܘܠܶܗ 2:10833 ܠ Particle to, for 232 107 62058-07020 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܦܪܫ ܦ݁ܪܰܫ 2:17312 ܦܪܫ Verb separate, appoint 465 180 62058-07021 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܒܪܗܡ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ 2:165 ܐܒܪܗܡ Proper Noun Abraham 2 14 62058-07022 - - - - - - No - - -
ܡܥܣܪܐ ܡܰܥܣܳܪܶܐ 2:16044 ܥܣܪ Noun tenth, tithe 290 128 62058-07023 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62058-07024 - - - - - - No - - -
ܟܠܡܕܡ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ 2:10090 ܟܠ Idiom everything 216 102 62058-07025 - - - - - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62058-07026 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-07027 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܥܡܗ ܥܰܡܶܗ 2:15786 ܥܡ Particle with 416 164 62058-07028 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܡܬܦܫܩ ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܫܰܩ 2:17384 ܦܫܩ Verb interpret, expound 468 181 62058-07029 Third Masculine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62058-070210 - - - - - - No - - -
ܫܡܗ ܫܡܶܗ 2:21613 ܫܡ Noun name 583 225 62058-070211 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܡܠܟܐ ܡܰܠܟ݁ܳܐ 2:11969 ܡܠܟ Noun king, queen 277 124 62058-070212 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܟܐܢܘܬܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:9893 ܟܢ Noun righteousness, uprightness, godliness, rectitude, justice 202 98 62058-070213 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܬܘܒ ܘܬ݂ܽܘܒ݂ 2:22722 ܬܒ Particle again, furthermore 606 235 62058-070214 - - - - - - No - - -
ܡܠܟ ܡܠܶܟ݂ 2:11968 ܡܠܟ Noun king, queen 277 124 62058-070215 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܫܠܝܡ ܫܳܠܺܝܡ 2:21434 ܫܠܝܡ Proper Noun Salem 580 224 62058-070216 - - - - - - No - - -
ܕܐܝܬܘܗܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:733 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62058-070217 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܡܠܟܐ ܡܰܠܟ݁ܳܐ 2:11969 ܡܠܟ Noun king, queen 277 124 62058-070218 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܫܠܡܐ ܕ݁ܰܫܠܳܡܳܐ 2:21568 ܫܠܡ Noun peace, salute, salutation 582 225 62058-070219 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.