<-- Hebrews 7:10 | Hebrews 7:12 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 7:11

Hebrews 7:11 - ܐܶܠܽܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܓ݁ܡܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܟ݁ܽܘܡܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܶܘܳܝܶܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܕ݁ܒ݂ܳܗ ܣܺܝܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܡܶܬ݂ܒ݁ܥܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܟ݁ܽܘܡܪܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܕ݁ܰܢܩܽܘܡ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܺܝܙܕ݂ܶܩ ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܗܪܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) If, therefore, Perfection [Or, the consummation] were to be through the priesthood of the Levoyee, by which the law has been put upon the people, why was there another Priest required, who should arise in the resemblance of Malki-Zedek? For he had said, In the likeness of Aharun he shall be.

(Murdock) If, therefore, perfection had been by means of the priesthood of the Levites, in which the law was enjoined on the people; why was another priest required, who should stand up after the likeness of Melchisedec ? For it should have said, He shall be after the likeness of Aaron.

(Lamsa) If therefore perfection had been reached by the Le-vit'ic-al priesthood, by which the law was enacted for the people, what further need was there that another priest should rise after the order of Mel-chis'e-dec? Otherwise, the scriptures would have said, that he would be after the order of Aaron.

(KJV) If therefore perfection were by the Levitical priesthood, (for under it the people received the law,) what further need was there that another priest should rise after the order of Melchisedec, and not be called after the order of Aaron?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܠܘ ܐܶܠܽܘ 2:942 ܐܠܘ Particle if 17 22 62058-07110 - - - - - - No - - -
ܗܟܝܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ 2:5185 ܗܟܝܠ Particle therefore, hence 103 60 62058-07111 - - - - - - No - - -
ܓܡܝܪܘܬܐ ܓ݁ܡܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ 2:3860 ܓܡܪ Noun perfection 72 48 62058-07112 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܝܕ ܒ݁ܝܰܕ݂ 2:588 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62058-07113 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܟܘܡܪܘܬܐ ܟ݁ܽܘܡܪܽܘܬ݂ܳܐ 2:9870 ܟܘܡܪܐ Noun priesthood 209 100 62058-07114 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܠܘܝܐ ܕ݁ܠܶܘܳܝܶܐ 2:11097 ܠܘܝ Adjective Levite 237 109 62058-07115 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܬܝܗ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ 2:726 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62058-07116 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-07117 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܒܗ ܕ݁ܒ݂ܳܗ 2:2250 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62058-07118 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܣܝܡ ܣܺܝܡ 2:14267 ܣܡ Verb put, place 379 152 62058-07119 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܢܡܘܣܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ 2:13147 ܢܡܘܣܐ Noun law 341 141 62058-071110 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܥܡܐ ܠܥܰܡܳܐ 2:15813 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62058-071111 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܡܢܐ ܠܡܳܢܳܐ 2:12195 ܡܢ Pronoun why 243 112 62058-071112 - - - - - - No - - -
ܡܬܒܥܐ ܡܶܬ݂ܒ݁ܥܶܐ 2:3022 ܒܥܐ Verb seek for, require, question, inquire into 50 38 62058-071113 Third Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-071114 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܟܘܡܪܐ ܟ݁ܽܘܡܪܳܐ 2:9866 ܟܘܡܪܐ Noun priest 209 100 62058-071115 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܚܪܢܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ 2:7675 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62058-071116 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܩܘܡ ܕ݁ܰܢܩܽܘܡ 2:18270 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62058-071117 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܒܕܡܘܬܗ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܶܗ 2:4717 ܕܡܐ Noun form, image, similitude, type, exemplar, pattern 94 56 62058-071118 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܡܠܟܝܙܕܩ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܺܝܙܕ݂ܶܩ 2:12011 ܡܠܟܝܙܕܩ Proper Noun Melchisedec 278 124 62058-071119 - - - - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܶܡܰܪ 2:1242 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62058-071120 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62058-071121 - - - - - - No - - -
ܕܒܕܡܘܬܗ ܕ݁ܒ݂ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܶܗ 2:4719 ܕܡܐ Noun form, image, similitude, type, exemplar, pattern 94 56 62058-071122 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܗܪܘܢ ܕ݁ܰܐܗܪܽܘܢ 2:251 ܐܗܪܘܢ Proper Noun Aaron 4 15 62058-071123 - - - - - - No - - -
ܢܗܘܐ ܢܶܗܘܶܐ 2:5137 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-071124 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.