<-- Hebrews 7:9 | Hebrews 7:11 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 7:10

Hebrews 7:10 - ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܚܰܨܶܗ ܗܘܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܰܪܥܶܗ ܠܡܰܠܟ݁ܺܝܙܕ݂ܶܩ ܀

Translations

(Etheridge) For he was yet in the loins of his father when he met Malki-Zedek.

(Murdock) For he was yet in the loins of his father, when he met Melchisedec.

(Lamsa) For he was yet in the loins of his forefather Abraham, when Mel-chis'e-dec met him.

(KJV) For he was yet in the loins of his father, when Melchisedec met him.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܥܕܟܝܠ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ 2:15198 ܥܕܟܝܠ Particle yet, still 401 158 62058-07100 - - - - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62058-07101 - - - - - - No - - -
ܒܚܨܗ ܒ݁ܚܰܨܶܗ 2:7508 ܚܨܐ Noun back, loins 154 80 62058-07102 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܗܘܐ ܗܘܳܐ 2:5086 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-07103 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܐܒܘܗܝ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܗ݈ܝ 2:37 ܐܒ Noun father 2 13 62058-07104 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62058-07105 - - - - - - No - - -
ܐܪܥܗ ܐܰܪܥܶܗ 2:1974 ܐܪܥ Verb encounter, meet 28 31 62058-07106 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܠܡܠܟܝܙܕܩ ܠܡܰܠܟ݁ܺܝܙܕ݂ܶܩ 2:12012 ܡܠܟܝܙܕܩ Proper Noun Melchisedec 278 124 62058-07107 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.