<-- Hebrews 6:17 | Hebrews 6:19 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 6:18

Hebrews 6:18 - ܕ݁ܰܒ݂ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܨܶܒ݂ܘܳܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܚܠܦ݂ܳܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܢܕ݂ܰܓ݁ܶܠ ܒ݁ܗܶܝܢ ܒ݁ܽܘܝܳܐܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܓ݁ܰܘܰܣܢ ܒ݁ܶܗ ܘܢܶܐܚܽܘܕ݂ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܡܠܺܝܟ݂ ܠܰܢ ܀

Translations

(Etheridge) that by two things that are not changed, in which it cannot be that Aloha should lie, great consolation should be ours who have fled unto him: and that we may retain the hope that is promised to us,

(Murdock) so that, by two things which change not, and in which God cannot lie, we, who have sought refuge in him, might have great consolation, and might hold fast the hope promised to us;

(Lamsa) Thus, by the promise and by the oath which are unchangeable, and in neither of which could God lie, we find courage to hold fast to the hope that has been promised by him in whom we have taken refuge.

(KJV) That by two immutable things, in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation, who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܕܒܬܪܬܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ 2:22991 ܬܪܝܢ Numeral two 620 242 62058-06180 - Feminine - - - - No - - -
ܨܒܘܢ ܨܶܒ݂ܘܳܢ 2:17524 ܨܒܐ Noun thing, matter, affair 472 183 62058-06181 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62058-06182 - - - - - - No - - -
ܡܫܬܚܠܦܢ ܡܶܫܬ݁ܰܚܠܦ݂ܳܢ 2:7178 ܚܠܦ Verb change, transmute, change, alter 144 76 62058-06183 Third Feminine Plural - Participles ESHTAPHAL No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62058-06184 - - - - - - No - - -
ܡܫܟܚ ܡܶܫܟ݁ܰܚ 2:21256 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62058-06185 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62058-06186 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܕܓܠ ܕ݁ܰܢܕ݂ܰܓ݁ܶܠ 2:4173 ܕܓܠ Verb lie, falsely 83 52 62058-06187 Third Masculine Singular - Imperfect PAEL No - - -
ܒܗܝܢ ܒ݁ܗܶܝܢ 2:2242 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62058-06188 - - - - - - No Third Feminine Plural
ܒܘܝܐܐ ܒ݁ܽܘܝܳܐܳܐ 2:2608 ܒܝܐ Noun comfort, encouragement 37 33 62058-06189 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܪܒܐ ܪܰܒ݁ܳܐ 2:19207 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 62058-061810 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܗܘܐ ܢܶܗܘܶܐ 2:5138 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-061811 First Common Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܢ ܠܰܢ 2:10852 ܠ Particle to, for 232 107 62058-061812 - - - - - - No First Common Plural
ܕܐܬܓܘܣܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܓ݁ܰܘܰܣܢ 2:3608 ܓܘܣ Denominative flee, refuge 65 46 62058-061813 First Common Plural - Perfect ETHPAEL No - - -
ܒܗ ܒ݁ܶܗ 2:2239 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62058-061814 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܘܢܐܚܘܕ ܘܢܶܐܚܽܘܕ݂ 2:532 ܐܚܕ Verb take, hold, take, let, kindle, apprehend, maintain, close 10 17 62058-061815 First Common Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܣܒܪܐ ܣܰܒ݂ܪܳܐ 2:13771 ܣܒܪ Noun hope 359 146 62058-061816 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܠܝܟ ܕ݁ܰܡܠܺܝܟ݂ 2:11930 ܡܠܟ Verb counsel, promise, deliberate, reign 277 124 62058-061817 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܠܢ ܠܰܢ 2:10852 ܠ Particle to, for 232 107 62058-061818 - - - - - - No First Common Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.