<-- Hebrews 4:2 | Hebrews 4:4 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 4:3

Hebrews 4:3 - ܥܳܐܠܺܝܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܰܢܝܳܚܬ݁ܳܐ ܚܢܰܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢܢ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܺܝܡܺܝܬ݂ ܒ݁ܪܽܘܓ݂ܙܝ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܰܢܝܳܚܬ݁ܝ ܕ݁ܗܳܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܘܰܘ ܀

Translations

(Etheridge) But we enter into the rest, we (being of) those (who) have believed. But as He hath said, So I sware in my wrath, that they should not enter into my rest: for, behold, the works of Aloha from the beginning of the world were.

(Murdock) But we, who have believed, do enter into rest. But as he said, As I have sworn in my wrath, that they shall not enter into my rest: for lo, the works of God existed from the foundation of the world.

(Lamsa) But we who have believed will enter into rest, as he said, As I have sworn in my wrath, they shall not enter into my rest; for behold, the works of God were from the very foundation of the world.

(KJV) For we which have believed do enter into rest, as he said, As I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest: although the works were finished from the foundation of the world.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܥܐܠܝܢܢ ܥܳܐܠܺܝܢܰܢ 2:15637 ܥܠ Verb enter, bring 413 162 62058-04030 First Masculine Plural - Active Participle PEAL No First Common Plural
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62058-04031 - - - - - - No - - -
ܠܢܝܚܬܐ ܠܰܢܝܳܚܬ݁ܳܐ 2:12853 ܢܚ Noun rest, repose, leisure, recreation 338 140 62058-04032 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܢܢ ܚܢܰܢ 2:1377 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62058-04033 First Common Plural - - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62058-04034 - Common Plural - - - No - - -
ܕܗܝܡܢܢ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢܢ 2:1128 ܗܝܡܢ Verb believe, trust 103 60 62058-04035 First Common Plural - Perfect PAIEL No - - -
ܐܝܟܢܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:638 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62058-04036 - - - Emphatic - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62058-04037 - - - - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܶܡܰܪ 2:1242 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62058-04038 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62058-04039 - - - - - - No - - -
ܕܝܡܝܬ ܕ݁ܺܝܡܺܝܬ݂ 2:9264 ܝܡܐ Verb swear, swear, oath 193 95 62058-040310 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܪܘܓܙܝ ܒ݁ܪܽܘܓ݂ܙܝ 2:19370 ܪܓܙ Noun anger, wrath, indignation 533 203 62058-040311 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62058-040312 - - - - - - No - - -
ܢܥܠܘܢ ܢܶܥܠܽܘܢ 2:15631 ܥܠ Verb enter, bring 413 162 62058-040313 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܢܝܚܬܝ ܠܰܢܝܳܚܬ݁ܝ 2:12855 ܢܚ Noun rest, repose, leisure, recreation 338 140 62058-040314 - Feminine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܕܗܐ ܕ݁ܗܳܐ 2:4940 ܗܐ Particle lo!, behold! 98 58 62058-040315 - - - - - - No - - -
ܥܒܕܘܗܝ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:15077 ܥܒܕ Noun deed, work 397 157 62058-040316 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62058-040317 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62058-040318 - - - - - - No - - -
ܫܘܪܝܗ ܫܽܘܪܳܝܶܗ 2:22315 ܫܪܐ Noun beginning 568 219 62058-040319 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܥܠܡܐ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ 2:15746 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 62058-040320 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘܘ ܗܘܰܘ 2:5089 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-040321 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.