<-- Hebrews 4:1 | Hebrews 4:3 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 4:2

Hebrews 4:2 - ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܣܬ݁ܰܒ݁ܰܪܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܐܰܘܬ݁ܪܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܥܘ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܡܡܰܙܓ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܫܰܡܥܽܘܗ ܀

Translations

(Etheridge) For we have been evangelized as well as they: but the word which they heard did not profit them, because not contempered with faith in them who heard it.

(Murdock) For to us also is the announcement, as well as to them: but the word they heard did not profit them, because it was not mingled with the faith of those who heard it.

(Lamsa) For the gospel was preached to us, as it was to them also, but the word they heard did not benefit them: because it was not mixed with faith in those who heard it.

(KJV) For unto us was the gospel preached, as well as unto them: but the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62058-04020 - - - - - - No - - -
ܚܢܢ ܚܢܰܢ 2:1377 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62058-04021 First Common Plural - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62058-04022 - - - - - - No - - -
ܐܣܬܒܪܢ ܐܶܣܬ݁ܰܒ݁ܰܪܢ 2:13796 ܣܒܪ Denominative preach, declare, bear, endure, nourished, fed 359 146 62058-04023 First Common Plural - Perfect ETHPAEL No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62058-04024 - - - - - - No - - -
ܕܐܦ ܕ݁ܳܐܦ݂ 2:1747 ܐܦ Particle also, even 25 27 62058-04025 - - - - - - No - - -
ܗܢܘܢ ܗܶܢܽܘܢ 2:5011 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62058-04026 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62058-04027 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62058-04028 - - - - - - No - - -
ܐܘܬܪܬ ܐܰܘܬ݁ܪܰܬ݂ 2:9668 ܝܬܪ Verb gain, remain over, abound, abound, prefer, benefit 200 98 62058-04029 Third Feminine Singular - Perfect APHEL No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62058-040210 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܠܗܢܘܢ ܠܗܳܢܽܘܢ 2:5062 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62058-040211 - Masculine Plural - - - No - - -
ܡܠܬܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ 2:12119 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62058-040212 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܫܡܥܘ ܕ݁ܰܫܡܰܥܘ 2:21711 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62058-040213 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62058-040214 - - - - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62058-040215 - - - - - - No - - -
ܡܡܙܓܐ ܡܡܰܙܓ݂ܳܐ 2:11528 ܡܙܓ Verb mix, dilute, blend, mingle, temper, adjust 261 118 62058-040216 Third Feminine Singular - Passive Participle PAEL No - - -
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-040217 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:1186 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 62058-040218 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܗܢܘܢ ܠܗܳܢܽܘܢ 2:5062 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62058-040219 - Masculine Plural - - - No - - -
ܕܫܡܥܘܗ ܕ݁ܫܰܡܥܽܘܗ 2:21712 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62058-040220 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No Third Feminine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.