<-- Hebrews 2:13 | Hebrews 2:15 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 2:14

Hebrews 2:14 - ܡܶܛܽܠ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܰܦ݂ܘ ܒ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ ܘܰܕ݂ܡܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܽܘ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܰܦ݂ ܒ݁ܗܶܝܢ ܒ݁ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܡܰܘܬ݁ܶܗ ܢܒܰܛܶܠ ܠܡܰܢ ܕ݁ܰܐܚܺܝܕ݂ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܣܳܛܳܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Forasmuch as the sons have been made to participate in flesh and blood, he also likewise was made a partaker of these very things; that by his death he might abolish him who held the power of death, who is Satana,

(Murdock) For because the children participated in flesh and blood, he also, in like manner, took part in the same; that, by his death, he might bring to naught him who held the dominion of death, namely Satan;

(Lamsa) Forasmuch then as the children are partakers of flesh and blood, he also likewise partook of the same; and by his death he has destroyed him who had the power of death, that is, the devil.

(KJV) Forasmuch then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same; that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62058-02140 - - - - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62058-02141 - - - - - - No - - -
ܕܒܢܝܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܳܐ 2:3262 ܒܪ Noun son 53 40 62058-02142 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܫܬܘܬܦܘ ܐܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܰܦ݂ܘ 2:21033 ܫܘܬܦ Verb partaker 570 220 62058-02143 Third Masculine Plural - Perfect ESHTAPHAL No - - -
ܒܒܣܪܐ ܒ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ 2:2938 ܒܣܪ Noun flesh 49 38 62058-02144 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܡܐ ܘܰܕ݂ܡܳܐ 2:4684 ܕܡ Noun blood 93 56 62058-02145 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62058-02146 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62058-02147 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܒܗ ܒ݁ܳܗ 2:2240 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62058-02148 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܒܕܡܘܬܐ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ 2:4716 ܕܡܐ Noun form, image, similitude, type, exemplar, pattern 94 56 62058-02149 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܫܬܘܬܦ ܐܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܰܦ݂ 2:21032 ܫܘܬܦ Verb partaker 570 220 62058-021410 Third Masculine Singular - Perfect ESHTAPHAL No - - -
ܒܗܝܢ ܒ݁ܗܶܝܢ 2:2242 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62058-021411 - - - - - - No Third Feminine Plural
ܒܗܠܝܢ ܒ݁ܗܳܠܶܝܢ 2:5237 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62058-021412 - Common Plural - - - No - - -
ܕܒܡܘܬܗ ܕ݁ܰܒ݂ܡܰܘܬ݁ܶܗ 2:11485 ܡܬ Noun death 260 118 62058-021413 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܢܒܛܠ ܢܒܰܛܶܠ 2:2574 ܒܛܠ Verb idle, cease, care, annul 42 35 62058-021414 Third Masculine Singular - Imperfect PAEL No - - -
ܠܡܢ ܠܡܰܢ 2:12155 ܡܢ Pronoun who, he who 281 125 62058-021415 - - - - - - No - - -
ܕܐܚܝܕ ܕ݁ܰܐܚܺܝܕ݂ 2:505 ܐܚܕ Verb take, hold, take, let, kindle, apprehend, maintain, close 10 17 62058-021416 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܫܘܠܛܢܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ 2:21409 ܫܠܛ Noun power, authority, dominion 565 218 62058-021417 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܘܬܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ 2:11487 ܡܬ Noun death 260 118 62058-021418 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܬܘܗܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:733 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62058-021419 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܣܛܢܐ ܣܳܛܳܢܳܐ 2:14215 ܣܛܢܐ Noun adversary, Satan 373 150 62058-021420 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.