<-- Hebrews 12:24 | Hebrews 12:26 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 12:25

Hebrews 12:25 - ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܬ݁ܶܫܬ݁ܰܐܠܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܢ ܕ݁ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܢܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܨܺܝܘ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܶܐܠܘ ܡܶܢ ܕ݁ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܚܰܕ݂ ܟ݁ܡܳܐ ܚܢܰܢ ܐܶܢ ܢܶܫܬ݁ܶܐܠ ܡܶܢ ܡܰܢ ܕ݁ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܰܢ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Beware, therefore, lest ye be averse from Him who hath spoken with you; for if they escaped not who were averse from one who spake with them on earth, how much less we, if we withdraw from one who hath spoken to us from heaven?

(Murdock) Beware, therefore, lest ye refuse [to hear] him who speaketh with you. For if they escaped not, who refused [to hear] him who spake with them on the earth, how much more shall we not, if we refuse [to hear] him who speaketh with us from heaven ?

(Lamsa) Beware, therefore, lest you refuse him who speaks to you. For if they were not delivered who refused him who spoke with them on earth, much more can we not escape if we refuse him who speaks to us from heaven:

(KJV) See that ye refuse not him that speaketh. For if they escaped not who refused him that spake on earth, much more shall not we escape, if we turn away from him that speaketh from heaven:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܙܕܗܪܘ ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪܘ 2:5613 ܙܗܪ Verb heed, beware of, care of, warn 111 64 62058-12250 Second Masculine Plural - Imperative ETHPEAL No - - -
ܗܟܝܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ 2:5185 ܗܟܝܠ Particle therefore, hence 103 60 62058-12251 - - - - - - No - - -
ܕܠܡܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ 2:11322 ܡܐ Particle lest 93 55 62058-12252 - - - - - - No - - -
ܬܫܬܐܠܘܢ ܬ݁ܶܫܬ݁ܰܐܠܽܘܢ 2:20426 ܫܐܠ Verb ask, inquire, salute, lend 553 213 62058-12253 Second Masculine Plural - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62058-12254 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܰܢ 2:12156 ܡܢ Pronoun who, he who 281 125 62058-12255 - - - - - - No - - -
ܕܡܠܠ ܕ݁ܡܰܠܶܠ 2:12021 ܡܠ Verb speak 273 122 62058-12256 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܥܡܟܘܢ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ 2:15792 ܥܡ Particle with 416 164 62058-12257 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62058-12258 - - - - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62058-12259 - - - - - - No - - -
ܗܢܘܢ ܗܳܢܽܘܢ 2:5047 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62058-122510 - Masculine Plural - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62058-122511 - - - - - - No - - -
ܐܬܦܨܝܘ ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܨܺܝܘ 2:16919 ܦܨܐ Verb deliver 454 177 62058-122512 Third Masculine Plural - Perfect ETHPAEL No - - -
ܕܐܫܬܐܠܘ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܶܐܠܘ 2:20364 ܫܐܠ Verb ask, inquire, salute, lend 553 213 62058-122513 Third Masculine Plural - Perfect ETHPEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62058-122514 - - - - - - No - - -
ܕܡܠܠ ܕ݁ܡܰܠܶܠ 2:12021 ܡܠ Verb speak 273 122 62058-122515 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܥܡܗܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ 2:15788 ܥܡ Particle with 416 164 62058-122516 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܒܐܪܥܐ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ 2:1990 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 62058-122517 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62058-122518 - Masculine - - - - No - - -
ܟܡܐ ܟ݁ܡܳܐ 2:10199 ܟܡܐ Particle how much?, how many? 216 103 62058-122519 - - - - - - No - - -
ܚܢܢ ܚܢܰܢ 2:1377 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62058-122520 First Common Plural - - - No - - -
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62058-122521 - - - - - - No - - -
ܢܫܬܐܠ ܢܶܫܬ݁ܶܐܠ 2:20405 ܫܐܠ Verb ask, inquire, salute, lend 553 213 62058-122522 First Common Plural - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62058-122523 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܰܢ 2:12156 ܡܢ Pronoun who, he who 281 125 62058-122524 - - - - - - No - - -
ܕܡܠܠ ܕ݁ܡܰܠܶܠ 2:12021 ܡܠ Verb speak 273 122 62058-122525 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܥܡܢ ܥܰܡܰܢ 2:15795 ܥܡ Particle with 416 164 62058-122526 - - - - - - No First Common Plural
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62058-122527 - - - - - - No - - -
ܫܡܝܐ ܫܡܰܝܳܐ 2:21653 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 62058-122528 - Common Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.