<-- Hebrews 11:29 | Hebrews 11:31 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 11:30

Hebrews 11:30 - ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܫܽܘܪܶܝܗ ܕ݁ܺܐܝܪܺܝܚܽܘ ܢܦ݂ܰܠܘ ܡܶܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ܘ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) By faith the ramparts of Jirichu fell down, after they had been encompassed seven days.

(Murdock) By faith, the walls of Jericho fell down, when they had been encompassed seven days.

(Lamsa) By faith the walls of Jericho fell down, after they were being encompassed seven days.

(KJV) By faith the walls of Jericho fell down, after they were compassed about seven days.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:1186 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 62058-11300 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܫܘܪܝܗ ܫܽܘܪܶܝܗ 2:21025 ܫܘܪ Noun wall, rampart 568 219 62058-11301 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܕܐܝܪܝܚܘ ܕ݁ܺܐܝܪܺܝܚܽܘ 2:718 ܐܝܪܝܚܘ Proper Noun Jericho 14 20 62058-11302 - - - - - - No - - -
ܢܦܠܘ ܢܦ݂ܰܠܘ 2:13298 ܢܦܠ Verb fall 344 142 62058-11303 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62058-11304 - - - - - - No - - -
ܕܐܬܟܪܟܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ܘ 2:10615 ܟܪܟ Verb wrap, go around, lead about 226 106 62058-11305 Third Masculine Plural - Perfect ETHPEAL No - - -
ܫܒܥܐ ܫܰܒ݂ܥܳܐ 2:20517 ܫܒܥ Numeral seven 557 215 62058-11306 - Masculine - - - - No - - -
ܝܘܡܝܢ ܝܰܘܡܺܝܢ 2:9001 ܝܘܡ Noun day 190 92 62058-11307 - Masculine Plural Absolute - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.