<-- Hebrews 11:13 | Hebrews 11:15 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 11:14

Hebrews 11:14 - ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܡܚܰܘܶܝܢ ܕ݁ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܗܽܘܢ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) For they who these things say, make manifest that their city they are seeking.

(Murdock) Now they who say thus, show that they seek a city.

(Lamsa) For they who speak so, declare plainly that they seek a country for themselves.

(KJV) For they that say such things declare plainly that they seek a country.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62058-11140 - Common Plural - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62058-11141 - - - - - - No - - -
ܕܗܠܝܢ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ 2:5242 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62058-11142 - Common Plural - - - No - - -
ܐܡܪܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ 2:1250 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62058-11143 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܡܚܘܝܢ ܡܚܰܘܶܝܢ 2:6424 ܚܘܐ Verb show 129 70 62058-11144 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܕܠܡܕܝܢܬܗܘܢ ܕ݁ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܗܽܘܢ 2:4503 ܕܢ Noun city 252 115 62058-11145 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܒܥܝܢ ܒ݁ܳܥܶܝܢ 2:2986 ܒܥܐ Verb seek for, require, question, inquire into 50 38 62058-11146 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.