<-- Galatians 4:8 | Galatians 4:10 -->

Analysis of Peshitta verse Galatians 4:9

Galatians 4:9 - ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݁ܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܗܦ݂ܰܟ݂ܬ݁ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܐܶܣܛܽܘܟ݁ܣܶܐ ܡܰܪܥܶܐ ܘܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܘܡܶܢ ܕ݁ܪܺܝܫ ܨܳܒ݂ܶܝܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܳܕ݂ܽܘ ܠܗܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) but now that you have known Aloha, and especially that you have been acknowledged of Aloha, turn you again to those diseased and beggarly principles, and will to be subject to them afresh?

(Murdock) But now, since ye have known God, or rather, have been known by God, ye turn yourselves again to the weak and beggarly elements, and wish again to be under them !

(Lamsa) But now after you have known God, and, above all, are known of God, you turn again to those weak and poor principles, and you wish again to come under their bondage.

(KJV) But now, after that ye have known God, or rather are known of God, how turn ye again to the weak and beggarly elements, whereunto ye desire again to be in bondage?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܫܐ ܗܳܫܳܐ 2:5387 ܗܫܐ Particle now 107 62 62048-04090 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62048-04091 - - - - - - No - - -
ܕܝܕܥܬܘܢ ܕ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݁ܽܘܢ 2:8643 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62048-04092 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܐܠܗܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ 2:932 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62048-04093 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܘܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ 2:9660 ܝܬܪ Adverb (ending with AiYT) abundantly, especially, exceedingly 199 98 62048-04094 - - - - - - No - - -
ܕܐܬܝܕܥܬܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥܬ݁ܽܘܢ 2:8632 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62048-04095 Second Masculine Plural - Perfect ETHPEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62048-04096 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62048-04097 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܬܘܒ ܬ݁ܽܘܒ݂ 2:22723 ܬܒ Particle again, furthermore 606 235 62048-04098 - - - - - - No - - -
ܗܦܟܬܘܢ ܗܦ݂ܰܟ݂ܬ݁ܽܘܢ 2:5310 ܗܦܟ Verb turn, return, conduct 106 61 62048-04099 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62048-040910 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62048-040911 - - - - - - No - - -
ܗܢܘܢ ܗܳܢܽܘܢ 2:5047 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62048-040912 - Masculine Plural - - - No - - -
ܐܣܛܘܟܣܐ ܐܶܣܛܽܘܟ݁ܣܶܐ 2:1539 ܐܣܛܘܟܣܐ Noun element, body 23 26 62048-040913 - Masculine Plural - - - No - - -
ܡܪܥܐ ܡܰܪܥܶܐ 2:12477 ܡܪܥ Adjective weak, sick, infirm 302 132 62048-040914 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܡܣܟܢܐ ܘܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ 2:12261 ܣܟܢ Adjective poor 285 127 62048-040915 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܡܢ ܘܡܶܢ 2:12173 ܡܢ Particle from 281 125 62048-040916 - - - - - - No - - -
ܕܪܝܫ ܕ݁ܪܺܝܫ 2:19923 ܪܝܫ Noun head, beginning, chiefs 540 207 62048-040917 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܨܒܝܬܘܢ ܨܳܒ݂ܶܝܬ݁ܽܘܢ 2:17515 ܨܒܐ Verb will, desire 472 183 62048-040918 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No Second Masculine Plural
ܠܡܫܬܥܒܕܘ ܠܡܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܳܕ݂ܽܘ 2:14952 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62048-040919 - - - - Infinitive ESHTAPHAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62048-040920 - - - - - - No Third Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.