<-- Galatians 4:4 | Galatians 4:6 -->

Analysis of Peshitta verse Galatians 4:5

Galatians 4:5 - ܕ݁ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܢܶܙܒ݁ܶܢ ܘܰܢܩܰܒ݁ܶܠ ܣܺܝܡܰܬ݂ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) that them who were under the law he might redeem, and we might receive the constitution of sons.

(Murdock) that he might redeem them that were under the law; and that we might receive the adoption of sons.

(Lamsa) To redeem them who were under the law, that we might receive the adoption of sons.

(KJV) To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܕܠܐܝܠܝܢ ܕ݁ܠܰܐܝܠܶܝܢ 2:672 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62048-04050 - Common Plural - - - No - - -
ܕܬܚܝܬ ܕ݁ܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ 2:22766 ܬܚܝܬ Particle under 609 237 62048-04051 - - - - - - No - - -
ܢܡܘܣܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ 2:13147 ܢܡܘܣܐ Noun law 341 141 62048-04052 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62048-04053 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܢܙܒܢ ܢܶܙܒ݁ܶܢ 2:5459 ܙܒܢ Verb buy, sell 109 63 62048-04054 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܘܢܩܒܠ ܘܰܢܩܰܒ݁ܶܠ 2:17955 ܩܒܠ Verb appeal to, accuse, receive, take, present, oppose 487 188 62048-04055 First Common Plural - Imperfect PAEL No - - -
ܣܝܡܬ ܣܺܝܡܰܬ݂ 2:14302 ܣܡ Noun treasure, store 375 150 62048-04056 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܒܢܝܐ ܒ݁ܢܰܝܳܐ 2:3233 ܒܪ Noun son 53 40 62048-04057 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.