<-- Galatians 3:18 | Galatians 3:20 -->

Analysis of Peshitta verse Galatians 3:19

Galatians 3:19 - ܡܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܰܣܛܝܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݁ܬ݁ܰܘܣܰܦ݂ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܙܰܪܥܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܠܶܗ ܗܘܳܐ ܫܽܘܘ݈ܕ݁ܳܝܳܐ ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܗܽܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Wherefore then was the law? It was added on account of transgression, until the Seed should come, he, of whom was the promise; and the law was given by angels into the hand of a Mediator.

(Murdock) What then is the law? It was added on account of transgression, until that seed should come, to whom belonged the promise: and the law was given by angels through a mediator.

(Lamsa) Then what is the use of the law? It was added because of transgression, till the coming of the heir to whom the promise was made; and the law was given by angels by the hand of a mediator;

(KJV) Wherefore then serveth the law? It was added because of transgressions, till the seed should come to whom the promise was made; and it was ordained by angels in the hand of a mediator.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܢܐ ܡܳܢܳܐ 2:12204 ܡܢ Pronoun why, what 281 125 62048-03190 - - - - - - No - - -
ܗܟܝܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ 2:5185 ܗܟܝܠ Particle therefore, hence 103 60 62048-03191 - - - - - - No - - -
ܢܡܘܣܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ 2:13147 ܢܡܘܣܐ Noun law 341 141 62048-03192 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62048-03193 - - - - - - No - - -
ܡܣܛܝܢܘܬܐ ܡܰܣܛܝܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:14198 ܣܛܐ Noun transgression, apostasy, falling away 284 127 62048-03194 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܬܬܘܣܦ ܐܶܬ݁ܬ݁ܰܘܣܰܦ݂ 2:9333 ܝܣܦ Verb add, increase 194 95 62048-03195 Third Masculine Singular - Perfect ETTAPHAL No - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62048-03196 - - - - - - No - - -
ܕܢܐܬܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ 2:2108 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62048-03197 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܙܪܥܐ ܙܰܪܥܳܐ 2:5979 ܙܪܥ Noun seed 121 68 62048-03198 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62048-03199 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܠܗ ܕ݁ܠܶܗ 2:10827 ܠ Particle to, for 232 107 62048-031910 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܗܘܐ ܗܘܳܐ 2:5086 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62048-031911 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܫܘܘܕܝܐ ܫܽܘܘ݈ܕ݁ܳܝܳܐ 2:8583 ܝܕܐ Noun promise 563 217 62048-031912 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܬܝܗܒ ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ 2:8815 ܝܗܒ Verb give 188 91 62048-031913 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62048-031914 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܢܡܘܣܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ 2:13147 ܢܡܘܣܐ Noun law 341 141 62048-031915 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܝܕ ܒ݁ܝܰܕ݂ 2:588 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62048-031916 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܡܠܐܟܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ 2:11893 ܡܠܐܟܐ Noun messenger, angel 275 123 62048-031917 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܐܝܕܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܳܐ 2:575 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62048-031918 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܨܥܝܐ ܕ݁ܡܶܨܥܳܝܳܐ 2:12297 ܡܨܥ Noun mediator 295 129 62048-031919 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.