<-- Galatians 2:13 | Galatians 2:15 -->

Analysis of Peshitta verse Galatians 2:14

Galatians 2:14 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܺܝܬ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܐܳܙܺܠ݈ܝܢ ܬ݁ܪܺܝܨܳܐܝܺܬ݂ ܒ݁ܰܫܪܳܪܶܗ ܕ݁ܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܠܥܺܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܐܶܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܰܪܡܳܐܝܺܬ݂ ܚܳܝܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܠܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐܝܺܬ݂ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܐܳܠܶܨ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܥܰܡ݈ܡܶܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐܝܺܬ݂ ܢܺܚܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) And when I saw that they were not walking rightly in the truth of the gospel, I said to Kipha in the presence of them all: If thou who art a Jihudoya live as an Aramoya and not Judaically, why forcest thou the Gentiles to live Judaically?

(Murdock) And when I saw, that they did not walk correctly, in the truth of the gospel, I said to Cephas, before them all: If thou art a Jew, and livest in the Gentile way, and not in the Jewish, why dost thou compel the Gentiles to live in the Jewish way ?

(Lamsa) But when I saw that they were not following uprightly according to the truth of the gospel, I said to Peter, in the presence of them all, If you being a Jew live after the manner of Gentiles and not as do the Jews, why do you compel the Gentile converts to live as do the Jews?

(KJV) But when I saw that they walked not uprightly according to the truth of the gospel, I said unto Peter before them all, If thou, being a Jew, livest after the manner of Gentiles, and not as do the Jews, why compellest thou the Gentiles to live as do the Jews?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62048-02140 - - - - - - No - - -
ܚܙܝܬ ܚܙܺܝܬ݂ 2:6691 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62048-02141 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62048-02142 - - - - - - No - - -
ܐܙܠܝܢ ܐܳܙܺܠ݈ܝܢ 2:348 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62048-02143 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܬܪܝܨܐܝܬ ܬ݁ܪܺܝܨܳܐܝܺܬ݂ 2:23094 ܬܪܨ Adverb (ending with AiYT) rightly, uprightly 620 242 62048-02144 - - - - - - No - - -
ܒܫܪܪܗ ܒ݁ܰܫܪܳܪܶܗ 2:22285 ܫܪ Noun truth 599 231 62048-02145 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕ݁ܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ 2:283 ܐܘܢܓܠܝܘܢ Noun Gospel 6 16 62048-02146 - Masculine Singular - - - No - - -
ܐܡܪܬ ܐܶܡܪܶܬ݂ 2:1256 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62048-02147 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܟܐܦܐ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ 2:9782 ܟܐܦܐ Proper Noun Cephas 202 98 62048-02148 - - - - - - No - - -
ܠܥܝܢ ܠܥܺܝܢ 2:15527 ܥܝܢ Noun eye 411 162 62048-02149 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܟܠܗܘܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ 2:10082 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62048-021410 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62048-021411 - - - - - - No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:1480 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62048-021412 Second Masculine Singular - - - No - - -
ܕܝܗܘܕܝܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ 2:8910 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62048-021413 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62048-021414 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܐܪܡܐܝܬ ܐܰܪܡܳܐܝܺܬ݂ 2:1940 ܐܪܡ Adverb (ending with AiYT) Gentiles 28 30 62048-021415 - - - - - - No - - -
ܚܝܐ ܚܳܝܶܐ 2:25247 ܚܝܐ Verb live, live, save 139 74 62048-021416 Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62048-021417 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62048-021418 - - - - - - No - - -
ܝܗܘܕܐܝܬ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐܝܺܬ݂ 2:8908 ܝܗܘܕ Adverb (ending with AiYT) Judaically 189 92 62048-021419 - - - - - - No - - -
ܐܝܟܢܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:638 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62048-021420 - - - Emphatic - - No - - -
ܐܠܨ ܐܳܠܶܨ 2:23263 ܐܠܨ Verb urge, constrain 18 23 62048-021421 Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62048-021422 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܠܥܡܡܐ ܠܥܰܡ݈ܡܶܐ 2:15817 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62048-021423 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܝܗܘܕܐܝܬ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐܝܺܬ݂ 2:8907 ܝܗܘܕ Adverb (ending with AiYT) Judaically 189 92 62048-021424 - - - - - - No - - -
ܢܚܘܢ ܢܺܚܽܘܢ 2:6929 ܚܝܐ Verb live, live, save 139 74 62048-021425 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.