<-- Galatians 1:21 | Galatians 1:23 -->

Analysis of Peshitta verse Galatians 1:22

Galatians 1:22 - ܘܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܠܺܝ ܒ݁ܰܐܦ݁ܺܝܢ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܺܝܗܽܘܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Neither did the churches of Jihud which are in the Meshiha know me by face.

(Murdock) And the churches in Judaea which were in the Messiah; did not know me personally:

(Lamsa) And I was unknown by face to the churches of Christ in JudĀµa.

(KJV) And was unknown by face unto the churches of Judaea which were in Christ:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62048-01220 - - - - - - No - - -
ܝܕܥܢ ܝܳܕ݂ܥܳܢ 2:8701 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62048-01221 Third Feminine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܝ ܗ݈ܘܰܝ 2:23733 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62048-01222 Third Feminine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62048-01223 - - - - - - No First Common Singular
ܒܐܦܝܢ ܒ݁ܰܐܦ݁ܺܝܢ 2:1784 ܐܦܐ Noun face, hypocrite, presence-bread 26 28 62048-01224 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܥܕܬܐ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ 2:15277 ܥܕܬܐ Noun church, assembly, congregation 402 159 62048-01225 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܒܝܗܘܕ ܕ݁ܒ݂ܺܝܗܽܘܕ݂ 2:8901 ܝܗܘܕ Proper Noun Judea 189 92 62048-01226 - - - - - - No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62048-01227 - Common Plural - - - No - - -
ܕܒܡܫܝܚܐ ܕ݁ܒ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ 2:12512 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62048-01228 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.