<-- Ephesians 5:8 | Ephesians 5:10 -->

Analysis of Peshitta verse Ephesians 5:9

Ephesians 5:9 - ܦ݁ܺܐܪܰܘܗ݈ܝ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܢܽܘܗܪܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܐܶܢܽܘܢ ܛܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܘܩܽܘܫܬ݁ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) For the fruits of the light are in all goodness and rectitude and truth.

(Murdock) For the fruits of the light are in all goodness, and righteousness, and truth.

(Lamsa) For the fruits of light are found in all goodness, and righteousness, and truth;

(KJV) (For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth;)

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܦܐܪܘܗܝ ܦ݁ܺܐܪܰܘܗ݈ܝ 2:16380 ܦܐܪܐ Noun fruit 433 169 62049-05090 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62049-05091 - - - - - - No - - -
ܕܢܘܗܪܐ ܕ݁ܢܽܘܗܪܳܐ 2:12775 ܢܗܪ Noun light 331 137 62049-05092 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܟܠܗ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ 2:10008 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62049-05093 - Masculine - - - - No Third Feminine Singular
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62049-05094 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܛܒܘܬܐ ܛܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:7953 ܛܘܒ Noun goodness 166 84 62049-05095 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܙܕܝܩܘܬܐ ܘܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ 2:5551 ܙܕܩ Noun righteousness, justness, uprightness 110 63 62049-05096 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܩܘܫܬܐ ܘܩܽܘܫܬ݁ܳܐ 2:18428 ܩܘܫܬܐ Noun truth, verity 499 191 62049-05097 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.