<-- Ephesians 2:11 | Ephesians 2:13 -->

Analysis of Peshitta verse Ephesians 2:12

Ephesians 2:12 - ܘܺܐܝܬ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܗܰܘ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܢܽܘܟ݂ܪܳܝܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܕ݁ܽܘܒ݁ܳܪܶܐ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܘܰܐܟ݂ܣܢܳܝܶܐ ܗܽܘ ܠܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܕ݁ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܣܒ݂ܰܪ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܐܰܠܳܗ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) and were at that time without the Meshiha, and were aliens from the polity [Duboree, the manners, or regulations, of Israel.] of Israel, and strangers to the covenant of the promise, and, without hope, were without Aloha in the world.

(Murdock) And ye were, at that time, without the Messiah; and were aliens from the regulations of Israel; and strangers to the covenant of the promise; and were without hope, and without God, in the world.

(Lamsa) At that time you were without Christ, being aliens to the customs of Israel, and strangers to the covenants of the promise, without hope, and without God in the world.

(KJV) That at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܝܬܝܟܘܢ ܘܺܐܝܬ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:748 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62049-02120 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܗܘܝܬܘܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:2702 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62049-02121 Second Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܗܘ ܒ݁ܗܰܘ 2:5034 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62049-02122 - Masculine Singular - - - No - - -
ܙܒܢܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ 2:5503 ܙܒܢܐ Noun time, season, period 110 63 62049-02123 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62049-02124 - - - - - - No - - -
ܡܫܝܚܐ ܡܫܺܝܚܳܐ 2:12523 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62049-02125 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܢܘܟܪܝܝܢ ܘܢܽܘܟ݂ܪܳܝܺܝܢ 2:13119 ܢܟܪ Adjective strange, foreign, alien 332 138 62049-02126 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܗܘܝܬܘܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:2702 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62049-02127 Second Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62049-02128 - - - - - - No - - -
ܕܘܒܪܐ ܕ݁ܽܘܒ݁ܳܪܶܐ 2:4150 ܕܒܪ Noun custom, manner, conduct, habit 84 53 62049-02129 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܣܪܝܠ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ 2:704 ܐܝܣܪܐܝܠ Proper Noun Israel 14 20 62049-021210 - - - - - - No - - -
ܘܐܟܣܢܝܐ ܘܰܐܟ݂ܣܢܳܝܶܐ 2:885 ܐܟܣܢܝܐ Adjective guest, stranger 16 21 62049-021211 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62049-021212 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܠܕܝܬܩܐ ܠܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ 2:4542 ܕܝܬܝܩܐ Noun testament, covenant 91 55 62049-021213 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܡܘܠܟܢܐ ܕ݁ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ 2:11915 ܡܠܟ Noun promise 257 117 62049-021214 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܠܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ 2:10869 ܠܐ Particle no, not 233 107 62049-021215 - - - - - - No - - -
ܣܒܪ ܣܒ݂ܰܪ 2:13770 ܣܒܪ Noun hope 359 146 62049-021216 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܗܘܝܬܘܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:2702 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62049-021217 Second Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܘܕܠܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ 2:10869 ܠܐ Particle no, not 233 107 62049-021218 - - - - - - No - - -
ܐܠܗ ܐܰܠܳܗ 2:904 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62049-021219 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܒܥܠܡܐ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ 2:15742 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 62049-021220 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.