<-- Ephesians 2:10 | Ephesians 2:12 -->

Analysis of Peshitta verse Ephesians 2:11

Ephesians 2:11 - ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܥܳܗܕ݁ܺܝܢ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܕ݁ܰܒ݂ܣܰܪ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܘܡܶܬ݂ܩܪܶܝܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܥܒ݂ܳܕ݂ ܐܺܝܕ݂ܰܝܳܐ ܒ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Wherefore be mindful, that you Gentiles at first were carnal, and were called the Uncircumcision by that which is called the Circumcision, and is the work of the hands in the flesh;

(Murdock) Wherefore be mindful, that ye formerly were carnal Gentiles; and ye were called the uncircumcision, by that which is called the circumcision, and which is the work of the hands in the flesh.

(Lamsa) Wherefore remember that you were Gentiles in the flesh from the beginning, and you were called Uncircumcision, differing from that which is called Circumcision, which is the work of the hands in the flesh.

(KJV) Wherefore remember, that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called Uncircumcision by that which is called the Circumcision in the flesh made by hands;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62049-02110 - - - - - - No - - -
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62049-02111 - Feminine Singular - - - No - - -
ܗܘܝܬܘܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:5105 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62049-02112 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܥܗܕܝܢ ܥܳܗܕ݁ܺܝܢ 2:28263 ܥܗܕ Verb remember, remember 402 159 62049-02113 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܕܐܢܬܘܢ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1486 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62049-02114 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܥܡܡܐ ܥܰܡ݈ܡܶܐ 2:15825 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62049-02115 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62049-02116 - - - - - - No - - -
ܩܕܝܡ ܩܕ݂ܺܝܡ 2:18067 ܩܕܡ Participle Adjective before, before, formerly 489 188 62049-02117 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܕܒܣܪ ܕ݁ܰܒ݂ܣܰܪ 2:2951 ܒܣܪ Noun flesh 49 38 62049-02118 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܗܘܝܬܘܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:5105 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62049-02119 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܘܡܬܩܪܝܢ ܘܡܶܬ݂ܩܪܶܝܢ 2:29457 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62049-021110 Second Masculine Plural - Participles ETHPEAL No - - -
ܗܘܝܬܘܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:2702 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62049-021111 Second Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܥܘܪܠܘܬܐ ܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ 2:15433 ܥܪܠ Noun uncircumcision 408 161 62049-021112 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62049-021113 - - - - - - No - - -
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62049-021114 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܡܬܩܪܝܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ 2:18839 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62049-021115 Third Feminine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܓܙܘܪܬܐ ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ 2:3668 ܓܙܪ Noun circumcision 67 46 62049-021116 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܝܬܝܗ ܘܺܐܝܬ݂ܶܝܗ 2:745 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62049-021117 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܥܒܕ ܥܒ݂ܳܕ݂ 2:15072 ܥܒܕ Noun deed, work 397 157 62049-021118 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܐܝܕܝܐ ܐܺܝܕ݂ܰܝܳܐ 2:567 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62049-021119 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܒܣܪܐ ܒ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ 2:2938 ܒܣܪ Noun flesh 49 38 62049-021120 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.