<-- Ephesians 1:11 | Ephesians 1:13 -->

Analysis of Peshitta verse Ephesians 1:12

Ephesians 1:12 - ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܚܢܰܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܩܰܕ݁ܶܡܢ ܣܰܒ݁ܰܪܢ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܗܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) that we who first hoped in the Meshiha, should be to the honour of his glory.

(Murdock) that we should be they who first hoped in the Messiah, to the honor of his glory.

(Lamsa) That we should become the first to trust in Christ, to his honor and his glory:

(KJV) That we should be to the praise of his glory, who first trusted in Christ.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܕܢܗܘܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ 2:5079 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62049-01120 First Common Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܚܢܢ ܚܢܰܢ 2:1377 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62049-01121 First Common Plural - - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62049-01122 - Common Plural - - - No - - -
ܕܩܕܡܢ ܕ݁ܩܰܕ݁ܶܡܢ 2:18072 ܩܕܡ Verb go before 490 188 62049-01123 First Common Plural - Perfect PAEL No - - -
ܣܒܪܢ ܣܰܒ݁ܰܪܢ 2:13747 ܣܒܪ Verb think, suppose, hope, consider 359 146 62049-01124 First Common Plural - Perfect PAEL No - - -
ܒܡܫܝܚܐ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ 2:12511 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62049-01125 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܗܕܪܐ ܠܗܶܕ݂ܪܳܐ 2:4982 ܗܕܪܐ Noun ornament, embellishment, honour 100 59 62049-01126 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܬܫܒܘܚܬܗ ܕ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܶܗ 2:20927 ܫܒܚ Noun praise, glory 622 243 62049-01127 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.