<-- Colossians 4:11 | Colossians 4:13 -->

Analysis of Peshitta verse Colossians 4:12

Colossians 4:12 - ܫܳܐܶܠ ܒ݁ܰܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܐܶܦ݁ܰܦ݂ܪܰܐ ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܥܳܡܶܠ ܚܠܳܦ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܩܽܘܡܽܘܢ ܓ݁ܡܺܝܪܶܐ ܘܰܡܫܰܡܠܰܝܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܶܗ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Epaphra, who is of you, asketh for your peace; a servant of the Meshiha, who is always labouring on your behalf in prayer, that you may stand perfect and complete in all the will of Aloha.

(Murdock) Epaphras saluteth you, who is from among you, a servant of the Messiah, always laboring for you in prayer, that ye may stand perfect and complete in all the good pleasure of God.

(Lamsa) Ep'a-phras, who is one of you, a servant of Christ, salutes you: always labouring for you in prayer, that you may stand perfect and complete in all the will of God.

(KJV) Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluteth you, always labouring fervently for you in prayers, that ye may stand perfect and complete in all the will of God.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܫܐܠ ܫܳܐܶܠ 2:20406 ܫܐܠ Verb ask, inquire, salute, lend 553 213 62051-04120 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܒܫܠܡܟܘܢ ܒ݁ܰܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ 2:21567 ܫܠܡ Noun peace, salute, salutation 582 225 62051-04121 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܐܦܦܪܐ ܐܶܦ݁ܰܦ݂ܪܰܐ 2:1819 ܐܦܦܪܐ Proper Noun Epaphras 26 29 62051-04122 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62051-04123 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܡܢܟܘܢ ܕ݁ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ 2:12168 ܡܢ Particle from 281 125 62051-04124 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܥܒܕܐ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ 2:15038 ܥܒܕ Noun servant 397 157 62051-04125 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܫܝܚܐ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ 2:12515 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62051-04126 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62051-04127 - - - - - - No - - -
ܒܟܠܙܒܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ 2:5486 ܟܠ Idiom always 216 102 62051-04128 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܥܡܠ ܥܳܡܶܠ 2:15905 ܥܡܠ Verb toil, labour, trouble 417 165 62051-04129 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܚܠܦܝܟܘܢ ܚܠܳܦ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:7201 ܚܠܦ Particle for, instead 144 76 62051-041210 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܒܨܠܘܬܐ ܒ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ 2:17755 ܨܠܐ Noun prayer 479 185 62051-041211 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܬܩܘܡܘܢ ܕ݁ܰܬ݂ܩܽܘܡܽܘܢ 2:18286 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62051-041212 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܓܡܝܪܐ ܓ݁ܡܺܝܪܶܐ 2:3853 ܓܡܪ Participle Adjective perfect, mature 72 48 62051-041213 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܡܫܡܠܝܐ ܘܰܡܫܰܡܠܰܝܳܐ 2:11858 ܡܠܐ Participle Adjective full, complete, perfect 307 134 62051-041214 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܟܠܗ ܒ݁ܟ݂ܽܠܶܗ 2:10009 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62051-041215 - Masculine - - - - No Third Masculine Singular
ܨܒܝܢܗ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ 2:17543 ܨܒܐ Noun will, desire 472 183 62051-041216 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62051-041217 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.