<-- Colossians 2:22 | Colossians 3:1 -->

Analysis of Peshitta verse Colossians 2:23

Colossians 2:23 - ܘܡܶܬ݂ܚܰܙܝܳܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܗܶܝܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܒ݁ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܕ݂ܶܚܠܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܚܳܝܣܺܝܢ ܥܰܠ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܠܰܘ ܒ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܡܝܰܩܰܪ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܚܫܰܚܬ݂ܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) and appear to have in them a reason of wisdom, with the look of humility and the fear of Aloha, (as) not sparing the body, (yet) not in that which is (really) of value, but in those (things) whose use pertains to the flesh.

(Murdock) And they seem to have a kind of wisdom, in a show of humility, and of the fear of God, and of not sparing the body; not in any thing of excellence, but in things subservient to the body.

(Lamsa) And it appears there is some word of wisdom in these things when presented by the humble person in fear of God; provided they disregard the things of the flesh, not those things which are honourable but only those things which satisfy the pleasure of the flesh.

(KJV) Which things have indeed a shew of wisdom in will worship, and humility, and neglecting of the body; not in any honour to the satisfying of the flesh.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܡܬܚܙܝܢ ܘܡܶܬ݂ܚܰܙܝܳܢ 2:6665 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62051-02230 Third Feminine Plural - Participles ETHPEAL No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62051-02231 - - - - - - No - - -
ܒܗܝܢ ܒ݁ܗܶܝܢ 2:2242 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62051-02232 - - - - - - No Third Feminine Plural
ܡܠܬܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ 2:12119 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62051-02233 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܚܟܡܬܐ ܕ݁ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ 2:7094 ܚܟܡ Noun wisdom 142 75 62051-02234 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܦܪܨܘܦ ܒ݁ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ 2:17190 ܦܪܨܘܦܐ Noun face, countenance, person, aspect 464 180 62051-02235 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܡܟܝܟܘܬܐ ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:11713 ܡܟ Noun humility, meekness, lowliness, condescension, courtesy 271 122 62051-02236 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܚܠܬ ܘܕ݂ܶܚܠܰܬ݂ 2:4354 ܕܚܠ Noun fear, awe 89 54 62051-02237 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62051-02238 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܠܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ 2:10869 ܠܐ Particle no, not 233 107 62051-02239 - - - - - - No - - -
ܚܝܣܝܢ ܚܳܝܣܺܝܢ 2:6523 ܚܣ Verb spare, pity 132 72 62051-022310 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62051-022311 - - - - - - No - - -
ܦܓܪܐ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ 2:16420 ܦܓܪ Noun body 434 170 62051-022312 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܘ ܠܰܘ 2:5027 ܗܘ Pronoun no, not 236 109 62051-022313 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܒܡܕܡ ܒ݁ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11402 ܡܕܡ Noun something 253 116 62051-022314 - Common - - - - No - - -
ܕܡܝܩܪ ܕ݁ܰܡܝܰܩܰܪ 2:9502 ܝܩܪ Verb heavy, precious, honour, heavy 196 97 62051-022315 Third Masculine Singular - Passive Participle PAEL No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62051-022316 - - - - - - No - - -
ܒܐܝܠܝܢ ܒ݁ܰܐܝܠܶܝܢ 2:665 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62051-022317 - Common Plural - - - No - - -
ܕܚܫܚܬܐ ܕ݁ܰܚܫܰܚܬ݂ܳܐ 2:7825 ܚܫܚ Noun use, usage, using, need 162 83 62051-022318 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܢܝܢ ܐܶܢܶܝܢ 2:4991 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62051-022319 Third Feminine Plural - - - No - - -
ܕܒܣܪܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ 2:2952 ܒܣܪ Noun flesh 49 38 62051-022320 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.