<-- Acts 9:30 | Acts 9:32 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 9:31

Acts 9:31 - ܒ݁ܪܰܡ ܕ݁ܶܝܢ ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܳܗ ܝܺܗܽܘܕ݂ ܘܒ݂ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܘܰܒ݂ܫܳܡܪܺܝܢ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܳܗ ܫܠܳܡܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܢܝܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܘܪܳܕ݂ܝܳܐ ܒ݁ܕ݂ܶܚܠܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܒ݂ܒ݂ܽܘܝܳܐܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܣܳܓ݂ܝܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܀

Translations

(Etheridge) Nevertheless, in the church which was in Jihud, and in Galila, and Shomreen, there was peace, while (it) was edified; and going forward in the fear of Aloha, and in the consolation of the Spirit of Holiness, was multiplied.

(Murdock) Moreover the church, in all Judaea, and in Galilee, and in Samaria, had peace and was edified; and it walked in the fear of God, and abounded in the consolation of the Holy Spirit.

(Lamsa) Then the church throughout JudĀµa and Galilee and Samaria was at peace, and strengthened itself and developed obedience and reverence to God, and by the consola-tion of the Holy Spirit, it increased in numbers.

(KJV) Then had the churches rest throughout all Judaea and Galilee and Samaria, and were edified; and walking in the fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Ghost, were multiplied.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܒܪܡ ܒ݁ܪܰܡ 2:3377 ܒܪܡ Particle nevertheless, but, yet 56 40 62044-09310 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62044-09311 - - - - - - No - - -
ܥܕܬܐ ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ 2:15276 ܥܕܬܐ Noun church, assembly, congregation 402 159 62044-09312 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܟܠܗ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܳܗ 2:10018 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-09313 - Masculine - - - - No Third Feminine Singular
ܝܗܘܕ ܝܺܗܽܘܕ݂ 2:8905 ܝܗܘܕ Proper Noun Judea 189 92 62044-09314 - - - - - - No - - -
ܘܒܓܠܝܠܐ ܘܒ݂ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ 2:3833 ܓܠܝܠܐ Proper Noun Galilee 71 48 62044-09315 - - - - - - No - - -
ܘܒܫܡܪܝܢ ܘܰܒ݂ܫܳܡܪܺܝܢ 2:21830 ܫܡܪܝܢ Proper Noun Samaria 585 227 62044-09316 - - - - - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62044-09317 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-09318 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܗ ܒ݁ܳܗ 2:2240 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62044-09319 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܫܠܡܐ ܫܠܳܡܳܐ 2:21575 ܫܠܡ Noun peace, salute, salutation 582 225 62044-093110 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-093111 - - - - - - No - - -
ܡܬܒܢܝܐ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܢܝܳܐ 2:2852 ܒܢܐ Verb build 48 37 62044-093112 Third Feminine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-093113 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܘܪܕܝܐ ܘܪܳܕ݂ܝܳܐ 2:19473 ܪܕܐ Verb journey, flow, chastise, instruct, flow, supply 529 201 62044-093114 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܒܕܚܠܬ ܒ݁ܕ݂ܶܚܠܰܬ݂ 2:4339 ܕܚܠ Noun fear, awe 89 54 62044-093115 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-093116 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܒܘܝܐܐ ܘܰܒ݂ܒ݂ܽܘܝܳܐܳܐ 2:2612 ܒܝܐ Noun comfort, encouragement 37 33 62044-093117 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܪܘܚܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ 2:8621 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62044-093118 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܩܘܕܫܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ 2:18205 ܩܕܫ Noun holiness 493 190 62044-093119 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܣܓܝܐ ܣܳܓ݂ܝܳܐ 2:13901 ܣܓܐ Verb increase, multiply, great 360 146 62044-093120 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-093121 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.