<-- Acts 7:3 | Acts 7:5 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 7:4

Acts 7:4 - ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܦ݂ܰܩ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܠܕ݂ܳܝܶܐ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܥܡܰܪ ܒ݁ܚܳܪܳܢ ܘܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܺܝܬ݂ ܐܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܫܰܢܝܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܒ݂ܳܗ ܥܳܡܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Then went forth Abraham from the land of the Kaldoyee, and came and dwelt in Charan: and from thence, his father being dead, Aloha caused him to pass into this land in which you dwell to-day.

(Murdock) And then Abraham departed from the land of the Chaldeans, and came and dwelt in Charran. And from there, after his father had died, God removed him to this land, in which ye this day dwell.

(Lamsa) Then Abraham left the land of the Chalde'ans and he came and settled in Ha'ran and from thence, after his father's death, God removed him into this land in which you now live.

(KJV) Then came he out of the land of the Chaldaeans, and dwelt in Charran: and from thence, when his father was dead, he removed him into this land, wherein ye now dwell.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܗܝܕܝܢ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ 2:4408 ܗܝܕܝܢ Particle then, afterwards, next 103 60 62044-07040 - - - - - - No - - -
ܢܦܩ ܢܦ݂ܰܩ 2:13402 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62044-07041 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܒܪܗܡ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ 2:165 ܐܒܪܗܡ Proper Noun Abraham 2 14 62044-07042 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-07043 - - - - - - No - - -
ܐܪܥܐ ܐܰܪܥܳܐ 2:1984 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 62044-07044 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܟܠܕܝܐ ܕ݁ܟ݂ܰܠܕ݂ܳܝܶܐ 2:10185 ܟܠܕܝܐ Adjective of Place Chaldaean 215 102 62044-07045 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܬܐ ܘܶܐܬ݂ܳܐ 2:2132 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-07046 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܥܡܪ ܥܡܰܪ 2:15962 ܥܡܪ Verb dwell 418 165 62044-07047 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܚܪܢ ܒ݁ܚܳܪܳܢ 2:7613 ܚܪܢ Proper Noun Charrhae, Harran 158 82 62044-07048 - - - - - - No - - -
ܘܡܢ ܘܡܶܢ 2:12173 ܡܢ Particle from 281 125 62044-07049 - - - - - - No - - -
ܬܡܢ ܬ݁ܰܡܳܢ 2:22880 ܬܡܢ Particle there 615 240 62044-070410 - - - - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-070411 - - - - - - No - - -
ܡܝܬ ܡܺܝܬ݂ 2:11465 ܡܬ Verb dead, die, death 260 118 62044-070412 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܒܘܗܝ ܐܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ 2:20 ܐܒ Noun father 2 13 62044-070413 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܫܢܝܗ ܫܰܢܝܶܗ 2:21941 ܫܢܐ Verb mad, depart, remove 587 227 62044-070414 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No Third Masculine Singular
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-070415 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐܪܥܐ ܠܰܐܪܥܳܐ 2:1999 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 62044-070416 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-070417 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܒܗ ܕ݁ܒ݂ܳܗ 2:2250 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62044-070418 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܥܡܪܝܢ ܥܳܡܪܺܝܢ 2:28441 ܥܡܪ Verb dwell 418 165 62044-070419 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-070420 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܝܘܡܢܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ 2:9013 ܝܘܡ Noun to-day 190 92 62044-070421 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.