<-- Acts 7:27 | Acts 7:29 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 7:28

Acts 7:28 - ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܠܡܶܩܛܠܰܢܝ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܩܛܰܠܬ݁ ܐܶܬ݂ܡܳܠܝ ܠܡܶܨܪܳܝܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Seekest thou to kill me as thou killedst the Mitsroya yesterday ?

(Murdock) Dost thou seek to kill me, as thou killedst the Egyptian yesterday?

(Lamsa) Perhaps you want to kill me as you killed the Egyptian yesterday.

(KJV) Wilt thou kill me, as thou diddest the Egyptian yesterday?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܕܠܡܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ 2:11322 ܡܐ Particle lest 93 55 62044-07280 - - - - - - No - - -
ܠܡܩܛܠܢܝ ܠܡܶܩܛܠܰܢܝ 2:18479 ܩܛܠ Verb kill 501 192 62044-07281 - - - - Infinitive PEAL No First Common Singular
ܒܥܐ ܒ݁ܳܥܶܐ 2:23341 ܒܥܐ Verb seek for, require, question, inquire into 50 38 62044-07282 Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-07283 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62044-07284 - - - - - - No - - -
ܕܩܛܠܬ ܕ݁ܰܩܛܰܠܬ݁ 2:18457 ܩܛܠ Verb kill 501 192 62044-07285 Second Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܬܡܠܝ ܐܶܬ݂ܡܳܠܝ 2:2194 ܐܬܡܠܝ Particle yesterday 33 32 62044-07286 - - - - - - No - - -
ܠܡܨܪܝܐ ܠܡܶܨܪܳܝܳܐ 2:12312 ܡܨܪܝܢ Adjective of Place Egyptian 295 130 62044-07287 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.