<-- Acts 7:25 | Acts 7:27 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 7:26

Acts 7:26 - ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܢܳܨܶܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܥܰܡ ܚܰܕ݂ ܘܰܡܦ݁ܺܝܣ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܰܝܢܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܐܰܚܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܰܣܟ݁ܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܚܰܕ݂ ܀

Translations

(Etheridge) And the day after he appeared to them while they strove one with another: and he persuaded them to be pacified, saying, Men, you are brethren; why offend you one the other?

(Murdock) And on another day, he appeared to them, as they were quarrelling one with another. And he exhorted them to become reconciled, saying: Men, ye are brethren; why do ye seek to harm each other?

(Lamsa) And the next day he found them quarreling one with another and he pleaded with them that they might be reconciled, saying, Men, you are brothers; why are you wronging one another?

(KJV) And the next day he shewed himself unto them as they strove, and would have set them at one again, saying, Sirs, ye are brethren; why do ye wrong one to another?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܠܝܘܡܐ ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ 2:8993 ܝܘܡ Noun day 190 92 62044-07260 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܚܪܢܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ 2:7675 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62044-07261 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܬܚܙܝ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ 2:6589 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62044-07262 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62044-07263 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-07264 - - - - - - No - - -
ܢܨܝܢ ܢܳܨܶܝܢ 2:13510 ܢܨܐ Verb contend, strive 347 143 62044-07265 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܗܢܘܢ ܗܶܢܽܘܢ 2:5011 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-07266 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62044-07267 - Masculine - - - - No - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62044-07268 - - - - - - No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62044-07269 - Masculine - - - - No - - -
ܘܡܦܝܣ ܘܰܡܦ݁ܺܝܣ 2:16598 ܦܝܣ Denominative persuade, convince 444 173 62044-072610 Third Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-072611 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62044-072612 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܕܢܫܬܝܢܘܢ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܰܝܢܽܘܢ 2:21158 ܫܝܢ Verb peace, reconcile 575 221 62044-072613 Third Masculine Plural - Imperfect ETHPAEL No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-072614 - - - - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:1241 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-072615 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܓܒܪܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ 2:3490 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62044-072616 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܚܐ ܐܰܚܶܐ 2:394 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62044-072617 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-072618 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62044-072619 - - - - - - No - - -
ܡܢܐ ܡܳܢܳܐ 2:12204 ܡܢ Pronoun why, what 281 125 62044-072620 - - - - - - No - - -
ܡܣܟܠܝܢ ܡܰܣܟ݁ܠܺܝܢ 2:27882 ܣܟܠ Denominative offend, wrong 377 151 62044-072621 Second Masculine Plural - Active Participle APHEL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-072622 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62044-072623 - Masculine - - - - No - - -
ܒܚܕ ܒ݁ܚܰܕ݂ 2:6227 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62044-072624 - Masculine - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.